Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Politiker kritiska till processen om nya Henriksberg – röstade ändå igenom förslaget – överklagan väntas

På torsdagen 11 mars antog stadsbyggnadsnämnden förslaget med ny detaljplan för Henriksberg med 240 lägenheter nedanför Axelsberg, vid Mälaren. Beslutet klubbades igenom trots att många Hägerstensbor är kritiska både till innehållet i förslaget och hur det tagits fram. 

Flera ledamöter röstade nej till förslaget och även de ledamöter som röstade ja hade invändningar till processen. 

Joakim Larsson (M)

– Det hade varit önskvärt att större hänsyn hade tagits till områdets karaktär tidigt i planprocessen och att grundstrukturen då hade anpassats som ett mer varsamt tillägg i området, skriver den blågröna majoriteten med ordföranden Joakim Larsson (M), Björn Ljung (L), Cecilia Obermüller (MP), Fredrik Lindstål (C) och Mikael Valier (KD) i ett särskilt uttalande i samband med beslutet.

Men den blågröna majoriteten tillsammans med vice ordföranden Jan Valeskog (S) röstade ja till stadsbyggnadskontorets förslag.

Aspuddenbon Thea Holmlund arrangerade en namninsamling inför stadsbyggnadsnämndens möte som drog in cirka 2000 namnunderskrifter i ett försök att stoppa förslaget.

Thea Holmlund

– Vi tycker det är tråkigt att detaljplanen godkändes och att man därmed inte tog hänsyn till namninsamlingens och andras kritik i tillräcklig utsträckning. 

LÄS ÄVEN: Succé för namninsamling mot stort bygge i Henriksberg

Vänsterpartiet yrkade för återremiss och nytt samråd men det förslaget föll ju tyvärr. Nytt samråd hade varit bra med tanke på att processen gällande detaljplanen har gått tveksamt till utifrån demokratisk synpunkt, säger Thea Holmlund.

Tre partier i stadsbyggnadsnämnden var uttalat kritiska till innehållet i beslutet. Sara Stenudd (V) är för bostäder i området men föreslog ett nytt samråd där förslaget dras tillbaka eftersom förutsättningar och ändringar borde vara uppfyllda innan planen godkänns av stadsbyggnadsnämnden.

– Vi anser att på grund av de många förändringarna som skett så borde detaljplanen gått ut på ett nytt samråd. Så att stadsdelsnämnden i Hägersten-Älvsjö hade kunnat lämna synpunkter på det nya förslaget. För oss i Vänsterpartiet är det av största vikt att kringliggande verksamheter såsom Eolshälls 4H- gård och Hägerstens båtklubb inte påverkas negativt av den nya detaljplanen och hade önskat oss en ännu tydligare skrivning i stil med att: detaljplanen får inte påverka kringliggande verksamheter, står det i protokollet från mötet med nämnden.

Även Peter Wallmark (SD) föreslog att stadsbyggnadsnämnden skulle besluta att avslå förslaget.

– Det är lämpligt att använda en del av området för nya bostäder. Dessa bör dock i högre grad än i detta planförslag anpassas till den befintliga kulturmiljön med sin unika bebyggelsestruktur och historik. Behovet av nya bostäder ska ej kunna användas som argument för att förstöra och förvanska en uppskattad och värdefull miljö. Ett planförslag ska tas fram där utgångspunkten är den historiskt framvuxna miljön, skriver Peter Wallmark  och fortsätter:

– Vi menar att Stadsmuséets värdering bör vara starkt vägledande i ett planärende som detta. Om så ej är fallet, innebär det att utvärderingar och bedömningar, av instanser som Stadsmuséet, Skönhetsråd etc, enbart görs av formella skäl utan avsikt att bedömningen ska ligga till grund för beslut. I planhandlingarna finns även dessa formuleringar: ”Många anser att förslaget innebär en alltför storskalig exploatering som kommer att förvanska den känsliga miljön längs Mälarens strand. Många anser också att kontoret har ignorerat de boendes och stadsbyggnadsnämndens invändningar och förslag.” 

– Vi håller med stadsbyggnadskontoret som konstaterar att det finns en intressekonflik mellan närboendes synpunkter rörande bebyggelsens täthet och skala och behovet av nya bostäder. Vi delar dock ej kontorets mening om att det är lämpligt att bearbeta utställt förslag inför ett antagande med enbart åtgärder som sänkningar av fyra byggnadskroppar med motsvarande en våning vardera samt justering av takvinkel. Ett bättre förslag som på ett bättre sätt anknyter och anpassa till platsen bör tas fram. 

LÄS ÄVEN: Debatt: Nya Henriksberg riskerar bli ett överdimensionerat gated community

Sara Stenudd (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till återremiss. Peter Wallmark (SD) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag. 

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Björn Ljung (L), Cecilia Obermüller (MP), Fredrik Lindstål (C) och Mikael Valier (KD) lämnar ett särskilt uttalande:

– Den grönblå majoriteten har tagit del av alla de synpunkter som framförts under planprocessen och bedömer att dessa i så stor utsträckning som möjligt nu har beaktas i det slutliga förslaget. Fyra byggnader har sänkts med en våning, takvinklarna har justerats för att ge ett mjukare intryck och promenadstråket längs Mälaren har breddats. Det är angeläget att den mur som föreslås löpa längs den östra delen av planområdet kläs i grönska för att ge ett mer harmoniskt intryck. Det är positivt att förslaget tar stor hänsyn till den närliggande 4H-gården så att den viktiga verksamheten för barn och ungdomar säkras. 

– Med detta sagt vill vi framhålla att det hade varit önskvärt att större hänsyn hade tagits till områdets karaktär tidigt i planprocessen och att grundstrukturen då hade anpassats som ett mer varsamt tillägg i området. Vi vill vidare uppmuntra aktören att överväga att göra större lägenheter eftersom vi tror att större lägenheter bättre möter målgruppen för området som i hög grad består av barnfamiljer. 

Även Jan Valeskog (S) lämnar särskilt uttalande: 

– Detta är ett projekt som har blivit väl avvägt i sin utformning i en process som pågått under många år, vi tycker bland annat det är bra att höjden har sänkts med en våning på vissa av husen samt att äldre byggnader kan sparas så befintliga verksamheter inom kulturområdet har möjlighet att fortgå. Det är glädjande att fler människor kommer få åtnjuta att bo i detta område nära vatten och med fina gröna stråk. Inte minst kommer detta projekt innebära en ökad trygghet i området och tillgängligheten till strandpromenaden kommer i praktiken bli bättre för många fler människor än tidigare. I den stödmur som föreslås uppföras är det viktigt att eventuell känsla av barriär till området undviks i den mån det är möjligt. Detta kan exempelvis ske genom skapa gröna väggar som också harmoniserar med omkringliggande grönområden. Vi är dock kritiska till att det är mest små lägenheter som planeras. Vi hoppas att byggherren gör nya marknadsbedömningar och då konstaterar att behovet av större lägenheter för barnfamiljer är stort, inte minst visar pågående pandemi på en utveckling där efterfrågan av större lägenheter fortsätter att öka. 

Även Mikaela Karlsson (Fi) som är ersättare i nämnden yttrade sig:

– Om jag hade haft rösträtt hade jag föreslagit: 1. Att återremittera detaljplanen för nytt samråd. 2. Därutöver anföra följande: Feministiskt initiativ välkomnar projekt som bygger många bostäder och förtätar staden, men vi känner oro kring att det är bara mindre bostadsrätter som ska byggas. Vi hade gärna sett en mer blandad bebyggelse med både hyresrätter och bostadsrätter av olika storlekar som delar plats och där barnfamiljer, ungdomar, och äldre m.m. kan vara grannar. Projektet har utvecklat positivt med höjdsänkningen och taklutningen, men vi efterlyser en mer komplett helhetsanalys med tanken på att det är fortfarande oklart hur djuren och verksamheten vid 4H gården skulle påverkas under byggnationstiden samt vilka konsekvenser den relativt höga exploateringen får på närliggande område, skriver Mikaela Karlsson och fortsätter:

– I det småskaliga industriområde bor verkstäder och ateljéer med verksamma kulturaktörer som drabbas av pandemin samtidigt som stadens bristen på ateljéer och kulturlokaler ökar, och Feministiskt initiativ tror på en Stockholm som inte behöver välja mellan fler bostäder eller ett starkt kulturliv. Det är bra att strandpromenaden breddas, men vi har kvar frågor kring hur placeringen av hus B så nära till vattnet skulle påverka de som kommer att röra sig i strandparken. Vi vill alltså att den utvecklade strandparken ska känna tillgänglig och välkomnande för allmänheten och inte som bostadsrättsägarens privata utsikt över vattnet och säkerställa att stödmuren kommer inte vara alldeles för avskräckande. 

Innan förslaget om ny detaljplan blir godkänt  ska även kommunfullmäktige besluta. Men hur det än går tror Thea Holmlund att det förslaget överklagas.

– Det finns sådana planer från flera håll. Inte jag personligen, men jag har kontakt med berörda aktörer och personer som planerar att överklaga. Man kan till exempel ifrågasätta stadsbyggnadskontorets bedömning att detaljplanen inte kommer ha någon betydande miljöpåverkan. Både ur miljösynpunkt och kopplat till allmänhetens tillgång till det strandnära området finns det saker man kan lyfta i en överklagan. 

Publicerad 10:52, 23 mars 2021
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: