Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: Dessa delar i förslaget av nya Liljeholmen C måste ändras

Denna skrivelse är ett yttrande över förslag till detaljplan för del av Liljeholmen 1:1 vid kv Stubinen (Liljeholmens centrum) 

DEBATT. Hägerstens hembygdsförening har som en av sina målsättningar att aktivt delta i samhällsdebatten. Vi har ett särskilt fokus på barns villkor. Vi menar att planförslaget behöver omarbetas utifrån att det strider mot översiktsplanens planeringsinriktningar och mot de hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden som stadgas i PBL. Detta framgår även av till förslaget hörande antikvarisk konsekvensanalys.

Samspela med natur- och kulturlandskapet och Liljeholmens karaktär
Stockholms stadsbild har en mjukt varierande siluett som följer terrängen. Samspelet mellan naturlandskapet och bebyggelsen är ett av Stockholms karaktärsdrag som ska tas tillvara liksom att varje byggprojekt ska bidra positivt till omgivande stadsdel och samspela med sin närmiljö.

Planförslaget anger Liljeholmens karaktär och stadssiluett som en utgångspunkt samtidigt som staden eftersträvar att Liljeholmen ska bli en del av innerstaden. Den antikvariska konsekvensanalysen visar emellertid att förslaget har mycket stor negativ påverkan vad gäller det kulturhistoriskt värdebärande uttrycket Nybohov som monumentalt landmärke och innebär ett brott mot uttrycket Stadsdel i spricklandskap. Förslaget får mycket negativa konsekvenser för spricklandskapet. Det bryter mot Stockholms byggnadstradition att låta bebyggelsen följa terrängen med lägre byggnader i dalarna som trappas upp mot höjderna.

LÄS ÄVEN: Om det är bra för barn är det bra för alla!

Den föreslagna storskaliga bebyggelsen är främmande i miljön och för Stockholm. Den täthet, höjd och brist på grönska och ljus som föreslås är inget som kännetecknar vare sig Liljeholmen eller innerstaden idag. Stadsdelen ligger i ett spricklandskap vars karaktär med höga hus på höjderna kommer att förflackas och siktlinjer slutas om planförslaget genomförs. Genom att föreslå alltför höga hus i dalgången kommer den nya bebyggelsen att dominera över den förkastningsbrant som utgör ett av Stockholms starka landskapselement. Bebyggelsen kommer att skymma de monumentala höghusen på Nybohovsberget och utblickar mellan Nybohov och Trekanten försvinner. Nybohov som landmärke går förlorat om planförslaget genomförs.

Ett mål med planen är att ”Gestalta en representativ bebyggelsefront mot Trekantsparken/Gröndal som signalerar stadsmässighet och som bidrar till att aktivera Trekantsparken”. De höga hus som föreslås kommer emellertid att ha motsatt verkan vad gäller parken. Husen kommer inte bara att ta parkmark i anspråk utan även att skugga parken stora delar av dagen och förminska parkens rymd. 

LÄS ÄVEN: Debatt: Så här måste nya Liljeholmen C anpassas till barn och ungdomar

Av samma skäl är det nödvändigt att minska höjden på kontorskomplexet. Den antikvariska konsekvensanalysen konstaterar också att planförslaget bedöms påverka den rumsliga upplevelsen av Trekantsparken negativt och att dagens bakre rumsavgränsning med förhållandevis sammanhållen byggnadsskala bidrar positivt till parkens rymd.

Låt platsens kulturhistoria berika miljön
I Liljeholmen finns både höga naturvärden samt en rik kulturhistoria med bebyggelse från olika tider. Stadsmuseet har särskilt pekat ut kontorshuset ”K-konsulthuset”, den inglasade gångbron till Nybohovshissen och stationsbyggnaden. Planförslaget har inte tagit tillvara dessa byggnader utan de föreslås rivas eller byggas på. Det är för platsen centrala kulturhistoriska byggnader som kan berätta och berika kulturmiljön, som då försvinner eller förvanskas. En växande stad behöver sin kulturmiljö.

Gångbron och stationsbyggnaden utgör en varsam övergång mellan det byggda och den gröna parken. Glasgången vittnar om den tidens ambitioner och omsorg och tillsammans med bergbanan knyter den ihop Liljeholmen med Nybohov. Dessa byggnader bör absolut inte rivas eller byggas på.

Den antikvariska konsekvensanalysen konstaterar att ett bevarande av K-konsulthusets tidstypiska fasad bör övervägas, att ett bevarande av stationshuset skulle berika upplevelsevärdet vid torget och att den rumsliga upplevelsen av Trekantsparken komma att påverkas negativt av förslaget. 

Nya parker ska vara en del av stadsutvecklingen enligt översiktsplanen (ÖP)
Det finns ett stort behov av fler parker i området som helhet, vilket inte minst det gångna pandemiåret tydligt visat. Redan idag har Liljeholmen/Årstadal stans lägsta tillgång till park/friyta per invånare.

LÄS ÄVEN: Tyck till om nya Liljeholmen C – samråd startar

Planförslaget föreslår inga nya parker, utan tvärtom. Den befintliga Trekantsparken naggas i kanten och beskuggas. Bostäder är förvisso en bristvara, men i Liljeholmen med omnejd finns planer på bostäder för ytterligare 12000 personer som alla i dagens planer, hänvisas till Trekantsparken som sin stadsdelsspark. Om inte fler parker anläggs i området som helhet betyder det en urbanitet som är totalt främmande för Stockholm och att Trekantsparkens gräsmattor måste ersättas med plastgräs.

Vid antagandet av Marieviks detaljplan konstaterades bristen på gemensamma friytor och park i området som helhet och att angränsande fastigheter och fastigheter i närheten ska planeras för att ge mer gemensamma friytor och park till området som helhet. (KF 2021-02-01) Vilka fastigheter som avses behöver klaras ut. Vi efterlyser en områdesplan2 för hur behovet av park och friytor i området som helhet kan tillgodoses för både nuvarande och kommande befolkning. Vad som är ”god parkstandard behöver förtydligas. Stockholm är känt för sina parker och de ingår som en väsentlig del i Stockholms karaktär. En god tillgång till attraktiva parker och grönområden måste säkerställas för en välfungerande stad.

Vi invänder starkt mot att strandskyddet föreslås upphävas till fördel för bostäder, ny parkering och en större vändplan. Att prioritera 120 bostäder på den befintliga parkeringsplatsen är inte en rimlig avvägning idag när det råder en så stor brist på parkmark. Husen skulle även skugga inte bara terrassen utan även en central del av den nuvarande parken. Bortfallet av solljus i parken kan på intet sätt ersättas med en solbelyst spång/brygga i sjön. Parken är så mycket mer mångsidigt användbar och lekvänlig.

Det terrasserade garagetaket med vägramp kan inte heller kompensera den mark som tas i anspråk. Behovet av en större vändplats medför i sig dessutom att Fruktlekparken måste flyttas vilket skulle inkräkta på den öppna gräsyta som är en bristvara i området. Den ökande trafiken som skulle bli följden på Liljeholmsgränd är ytterligare en kvalitetsförlust. De två husen som föreslås måste utgå ur planen. Parkeringsplatsen bör istället införlivas med Trekantsparken.

I backen mot Nybohov föreslås en byggnad ta en bit av parken med argumentet att marken saknar värde eftersom den ”saknar träd med naturvärdesklassning”. En exploatering i detta läge står i strid med de gröna förstärkningsåtgärder som staden föreslagit i rapporten ”Analys av grön infrastruktur” i mellersta Söderort (2019) i syfte att stärka den ekologiska spridningskorridoren mellan Gröndal och Årstaskogen.

Ambitionen att öppna upp från torget mot parken är lovvärd, men detta får inte, som i förslaget, ske på bekostnad av parken. Helt andra till platsen anpassade förslag för att förbättra kontakten mellan torget och parken kan tas fram om detta är huvudsyftet. Den föreslagna storskaliga terrassen med en ramp för för biltrafik är en lösning som i första hand ska tjäna de två husen med tillhörande parkering. Idag finns en hiss och en vädersäkrad inglasad trappa (Sölves trappa) som gör det enkelt för alla att ta sig mellan parken och torget, alla årstider. Dessa bör finnas kvar.

Barnens bästa
Planeringen av staden ska ha barnens bästa som en av sina utgångspunkter och barnkonsekvensanalyser (BKA) ska användas (ÖP). Ingen BKA finns för detta projekt.

Staden anger att de inte vill tillämpa riktlinjer utan att planer och avvägningar ska grundas på kunskapsläget och på platsens förutsättningar. Vilken kunskap om barns behov och vilka alternativ som prövats, vilka alternativ som valts bort finns inte redovisat. Förslaget att lokalisera en förskolegård till ett tak är t.ex. inte optimalt. Vi menar att en barnkonsekvensanalys för projektet måste tas fram och väga tungt i projektet. Politikens vägval syns i stadens rum – ska de fortsätta välja bort barnen?

Slutsats
Vi föreslår att planförslaget omarbetas, att hushöjder och täthet ses över, att de två bostadshusen i parken inte byggs, att strandskyddet inte upphävs, att en barnkonsekvensanalys tas fram liksom ett underlag som klarar ut vad som utgör god parkstandard i området som helhet. Enbart täthet och högsta antal bostäder bygger ingen stad i världsklass. Stadsbilden, behovet av friytor och varsamhet med kulturarvet är grundläggande för att skapa trivsamma, långsiktigt hållbara och goda livsmiljöer för oss och våra barnbarn.

Det framgår även av den antikvariska konsekvensanalysen att projektets höjdskala kommer att få konsekvenser för upplevelsen av hela Stockholms stadslandskap i en större kontext. Beakta deras rekommendationer om en bearbetning av förslagets skala.

För Hägerstens hembygdsförening, Birgitta Biesheuvel, ordförande, Karin Schibbye, styrelseledamot

Bilder: Skisser på förslaget (Citycon)

Publicerad 15:02, 17 mars 2021

Better neighborhood

redaktionen@battrestadsdel.se

Annons:
Annons:

Nyheter

KALENDER

MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Dagens Fråga

I veckan frågade Bättre stadsdels reportrar folk i Fruängens centrum: Vad vill du läsa om i din digitala lokaltidning?

Torsten, Skåne 
– Jag vill läsa om utvecklingen av området, ombyggnationer. Vad som händer, vad som är på gång och sådant. 

Hasse, Fredshäll
Jag vill läsa lite om idrott i lokalområdet, de lokala lagen. Men också vad som händer runtomkring, med miljön, ombyggnationer och dylikt. Där jag bor ska de till exempel eventuellt flytta på en fotbollsplan. Sådant vill jag läsa om. 

Christina, Värmland
– Jag vill veta vad som händer i närområdet. Allt från olika typer av evenemang till info från stadsdelen eller kommunen. Intervjuer med lokala krögare, butiksägare är också intressant.

Linnea, Fruängen 
– Ungdomsidrott skulle vara kul, då jag är aktiv. Så man visar vad vi gör! Men såklart vad som händer och kommer hända i området också!

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Prenumerera gärna. Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Välkommen att prenumerera här. Tack! 

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Här finns Bättre stadsdels nyhetsbrev 

Publicerad 16:15, 9 maj 2023
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: