Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

1200 nya bostäder kan byggas i Örnsbergs industriområde

Nu vill ägarna till industrifastigheterna inom Örnsbergs industriområde att det byggs bostäder i området. I en gemensam planansökan till stadsbyggnadskontoret önskar de om att området utvecklas.

Kontoret har hörsammat idén och gjort ett första förslag som pekar på att det i området kan byggas 700-1200 lägenheter, en ny skola, förskolor samt ett antal publika lokaler, särskilt i anslutning till Örnsbergs t-banestation. Dessutom ska området kopplas ihop med Axelberg.

Stadsbyggnadskontoret är positiva till idén att utveckla industriområdet och skriver att det finns flera olika möjliga bebyggelseförslag att studera.

– Både påbyggnader och tillbyggnader av befintliga byggnader och rivning av delar av befintlig bebyggelse för att möjliggöra en mer effektiv markanvändning. 

Planområdets läge. Bild: Stockholms stad

Kontoret menar att ny bebyggelse bör “relatera till områdets höjdskala med lägre byggnader i dalgångar och möjlighet till högre bebyggelse vid centrumbildningar och vid höjdpartier.” 

– Bevarande av delar av områdets kulturmiljö och/eller dess karaktärsdrag kan tillföra en historisk dimension i utvecklingen av området. Stort fokus ska läggas på bebyggelsens relation till omgivande gator, skriver kontoret.

Bebyggelsen ska även bidra till attraktiva stadsrum med fler entréer längs gator. 

– Tillskott på publika lokaler i bottenvåningar är prioriterat, särskilt i anslutning till Örnsbergs tunnelbanestation och stråken som leder mot denna. 

Även nya kopplingar mot främst Axelsberg samt barnpersektivet ska studeras i planen.

– I samband med studier av ny bebyggelsestruktur kommer barnperspektivet vara centralt och möjligheten att skapa trygga, tydligt avgränsade och kvalitativa gårdar och kvartersparker. 

Dessutom ska det finnas tillräcklig plats för förskolor och en utformning av allmänna gator som möjliggör en fortsatt blandstad med både arbetsplatser och en lugn närmiljö ska beaktas. 

Hägerstenshamnens skola som finns i området idag

– Det finns ett identifierat behov av en ny skola i befintlig eller nya lokaler i närområdet för ungefär 500 barn i åldrarna F -9, delvis för att hantera det behov som de tillfälliga lokalerna som finns i Instrumentet 2 fyller idag. 

– Utmaningar finns i att det företrädelsevis är privat mark och att det finns en brist på ytor möjliga för skolgård. 

I området kan man få plats med 700-1 200 bostäder vilket innebär en bebyggelsestäthet motsvarande Stockholms innerstad.. 

Att det är ett relativt stort spann i antalet bostäder beror delvis på den stora osäkerheten kring bland annat mängd arbetsplatser och behov av skola.

Som Bättre stadsdel rapporterat finns sedan tidigare en plan att däcka över Örnsbergs t-banestation, men eftersom det blev för dyrt har det ännu inte gjorts.

Men i nu finns idéer om att göra en enklare och billigare överdäckningskonstruktion med plats för förskole – och bostadsgård. 

Det stadsbyggnadskontoret gillar med att utveckla området är att man kan få till en sammankopplad stadsmiljö samtidigt som ett stort antal nya bostäder möjliggörs.

– Flera olika bebyggelseförslag för området är möjliga att studera, både påbyggnader och tillbyggnader av befintliga hus och rivning av större delar av befintlig bebyggelse för att möjliggöra en mer effektiv markanvändning, skriver kontoret.

Kontoret menar att det finns ett flertal utmaningar i projektet. 

– Äldre industriverksamheter kan ha medfört betydande markföroreningar vilka kan vara dyra och komplicerade att sanera. En väl genomförd sanering är dock långsiktigt positiv och kan bidra till minskade läckage av föroreningar mot Mälaren. 

Dessutom kan det finnas en motsättning mellan att riva befintliga industribyggnader och att säkerställa tillräckligt med arbetsplatser i området vilket behöver studeras inom planarbetet. 

– Att säkerställa fungerande lägen för skolverksamheter med tillräckliga ytor är viktigt för boende och barn i området. Inom ramen för planarbetet föreslås att olika alternativ studeras. 

– Sammanfattningsvis bedömer stadsbyggnadskontoret att ny bebyggelse på platsen ger goda förutsättningar till ett förbättrat markutnyttjande med ökade stadskvaliteter i ett kollektivtrafiknära läge i enlighet med översiktsplanens intentioner. Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbetet påbörjas. 

Ärendet är uppe på nästa möte med stadsbyggnadsnämnden

Preliminär tidplan för detaljplanen : 
Start -PM: dec 2019 
Samråd: kv 4 2020 
Granskning: kv 2 2021 
Antagande: kv 4 2021

Bild: Stockholms stad: Karta som visar planområdets avgränsning och omkringliggande detaljplaner

Publicerad 14:02, 6 december 2019
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
KALENDER: HÄNDER NÄRA DIG
  1. Svenska kyrkan Hägersten: Kammarmusikhelg 21–23 januari

    21 januari kl.19:00 - 23 januari kl.20:00
  2. Guldbaggehelg på Bio Aspen

    22 januari kl.12:00 - 23 januari kl.22:00
  3. Ateljé SKHLM: Black Sun, White Mountains

    22 januari kl.14:00 - 19 februari kl.18:00
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: