Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

4h-gård

“Bostäderna måste bli färre och flyttas”

INSÄNDARE. Nu har Eolshälls 4H-gård lämnat ett yttrande i det samråd som äger rum  kring det nya bostadsområdet med 200 bostäder som planeras i Henriksberg. 

Gården ställer 15 krav för att de nya bostäderna och 4H-gården ska kunna funka ihop som grannar:

1. Ökat skyddsavstånd mellan hagarna och de nya bostäderna (med tanke på allergen, flugor, buller, ljud).
Vi anser att skäligt skyddsavstånd är minst 50 meter från plats där djur dagligen vistas . Detta avstånd ger oss också en chans att klara av den för oss mycket svåra byggfasen. Vi anser det möjligt att avsätta 5 till 10 meter av vår nuvarande hagmark för skyddsvegetation i en löpande zon längs med båda de hagar som ligger utmed den nya bebyggelsen, i utbyte mot en ny hage som skapas där det idag står en gymnastiksal. Men för att uppnå ett skyddsavstånd på 50 meter så måste bostäderna förskjutas bort från 4H-gården ytterligare cirka 40 meter. Vi vill även poängtera det olämpliga i att bygga så nära fastighetsgränsen eftersom det behövs ytor runt de nya fastigheterna för underhåll samt även ur brandskyddsaspekt.

2. Två rejäla vegetationsridåer med flerskiktad lagom tät vegetation med träd och buskar i flera olika höjder, med ett plank emellan (se punkt 4 nedan).
Vegetationsridåerna ska framförallt bestå av barrträd och barrväxter och vara minst 4 meter höga. De båda vegetationsridåerna med planket emellan ska löpa längs med hela längden av de båda djurhagar som angränsar mot den nya byggnationen. Varje vegetationsridå ska vara minst 10 meter bred.

3. Planteringen av barrträd och växter i vegetationsridåerna måste ske snarast
så att växtligheten hinner förtätas och komma upp i höjd för att ge tillräckligt skydd när de boende flyttar in.

4. Planket (bullerskydd), som ska vara minst 2 meter högt och löpa emellan de båda vegetationsridåerna, måste vara uppsatt innan arbetet med de nya bostäderna startar.
Planket kan till viss del skydda djuren i hagen mot skrämselmoment under byggtiden men även därefter från ljud från de cirka 200 bilar och annan transport som kommer att köra dagligen i backen precis bredvid hagen (den planerade nya vägen). Eller om det är lämpligare att sätta upp ett speciellt plank för bullerskydd under byggtiden och sedan ersätta detta med ett permanent plank.

5. Gården måste ha kvar hagmarken öster om stallet
(den hagmark som vetter mot den nya byggnationen) eftersom betesrotation krävs för djurhållningen. Vi kan dock avvara en remsa närmast byggnationen i båda hagarna som del av en barrträdsbevuxen skyddsridå. För denna borttagna mark behöver vi ersättningsmark.

6. Ersättningshagen måste vara klar innan arbetet med de nya bostäderna påbörjas.
Hagen som utlovats oss och som ska ligga på ersättningsmarken (nuvarande plats för gymnastiksal och parkering) måste vara helt iordningställd för djurhållning innan arbetet med de nya bostäderna inleds. Ny parkering för gårdens besökare måste etableras istället för den som tas bort pga ny hagmark.

7. De mest störande delarna i byggprojektet måste planeras i samråd med 4H-gårdens företrädare,
detta gäller speciellt sprängarbeten som måste utföras enligt en förutbestämd plan så att säkerheten för barn i verksamheten inte äventyras pga skrämda djur.

8. Byggtekniska lösningar krävs så att till exempel balkonger och fönster inte vetter ut mot stallsidan,
för att allergen, lukt och ljud inte ska transporteras från 4H-gården in till de nya bostäderna. Vi är mycket skeptiska till att ha ej öppningsbara fönster mot stallsidan eftersom det inte är en stabil lösning. Fönster kan senare bytas ut av lägenhetsinnehavare till öppningsbara. Ventilation får inte ha intag från stallsidan.

9. Antalet bostäder måste minskas.
Det är, som vi redan förklarat ovan, en ökad risk med så många boende på liten yta vid en djurverksamhet. Det stora antalet lägenheter gör att risken är stor att boende blir störda samt att fler personer drar in allergen i bostadsområdet efter besök på gården.

10. Gårdens markanvändning måste specificeras i detaljplanen
och det måste framgå att marken är avsedd för barn- och djurverksamhet. Hagmark och ridvägar ska framgå av detaljplanen.

11. Gården måste få EN koordinerande kontaktperson hos Stockholms stad
gällande alla projekt i närområdet (programområdet Henriksberg, ny avloppstunnel för Stockholm Vatten, nya markavtal med Trafikkontoret, ny detaljplan osv).

12. Stockholms stad måste i samråd med 4H-gårdens företrädare utse en opartisk och juridiskt kunnig person,
samt bekosta denne, som kan bistå 4H-gården vid tecknandet av alla de avtal som behöver upprättas om till exempel tider för byggnation av bostäder inklusive störningsmoment som till exempel sprängningar, rivning av gymnastiksalen och upprättande av ny hagmark med staket, upprättande av plank och vegetationsridåer inklusive skötsel av dessa samt nedgrävning av gödselcontainer.

13. Gårdens mark eller ridvägar får inte tas i anspråk under byggnationsfasen,
varken som byggarbetsplats, avlastningsplats eller för byggtransporter. Vi behöver marken för att kunna bedriva vår verksamhet.

14. 4H-gården ska inte belastas av några kostnader för de åtgärder som krävs,
varken i närtid eller framtid, på grund av den nya byggnationen.

15. Vi önskar att en barnkonsekvensanalys görs snarast,
eftersom byggnationen kommer att få en långsiktig och strategisk påverkan på området, vilket i sin tur kommer att få konsekvenser för ett stort antal barn. Vi utgår från att detta kommer att utföras eftersom Sveriges regering har påbörjat ett arbete med att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

Screen Shot 2015-03-12 at 15.20.51

Vår ståndpunkt är att förslaget att bygga en större mängd bostäder, i direkt anslutning till Eolshälls 4H-gård strider mot Miljöbalkens försiktighetsprincip (MB 2 kap 3 §). Förslaget har heller inte sin utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendation på 200 meter mellan hästverksamheter och bebyggelse (Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning för hästhållning). Förslaget är inte baserat på den erfarenhet som finns från forskning och det tas inte hänsyn till att det finns stor osäkerhet kring vilka halter allergen som orsakar problem för människor. Vi menar att förslaget inte är långsiktigt hållbart eftersom det inte tar hänsyn till högst sannolika störningsproblem som kommer att uppstå vid någon tidpunkt mellan 4H-gården och några av de mer än 500 boende (allergen, flugor, lukt och ljud). Därmed strider förslaget även mot Plan- och bygglagen (2 kap. 9 § PBL) eftersom det i största möjliga utsträckning inte undviker och/eller förebygger olägenheter.

I Boverkets ”Vägledning för planering för och invid djurhållning” (Rapport 2011:6) står att kommunen ska se till hela den lokala situationen när man bedömer det enskilda fallet, vilket innebär att det inte bara går att titta på var stallet ligger utan att det är nödvändigt att ta hänsyn till hela området där hästar befinner sig utomhus.

Vi ser inte att liggande förslag tar tillräcklig hänsyn till Plan- och bygglagens krav på hälsa och säkerhet, vi ser inte att tillräckliga åtgärder för störningsreducering har tagits in i byggprojektet och vi ser inte att hänsyn har tagits till närheten till de områden där hästar dagligen vistas utomhus.

Liksom Länsstyrelsen och Stockholms stadsmuseum skriver i sina tidigare remissyttranden anser vi att exploateringsgraden är för hög med tanke på områdets karaktär. Antalet bostäder per ytenhet är jämförbart med byggprojekt i starkt utvecklad bebyggelse. Området runt Eolshäll är idag dock präglat av småskalig bebyggelse. Vi menar att bostädernas antal och placering i relation till 4H-gården är orimlig. Kommunen har inte gjort den intresseavvägning som krävs enligt PBL, varken mellan allmänna och enskilda intressen eller vad gäller hälso- och säkerhetsaspekter. Vi ser inte att kommunen har försökt hitta sätt att förebygga eller mildra negativa effekter på omgivningen av byggnationen utan anser tvärtom att byggsidans intresse har gynnats på ett otillbörligt sätt (vilket strider mot PBL).

Vi tycker att planförslaget är anmärkningsvärt eftersom det i Stadsbyggnadsnämndens beslut, daterat 27 mars 2014, står att en förutsättning för nybyggnationen och utvecklingen av området är att intilliggande 4H-gårds verksamhet i all väsentlighet bevaras. Vi ser inte att detta är möjligt enligt nuvarande plan.

Styrelsen Eolshälls 4H-gård
Stockholm 4/3 – 2015

 

Läs mer:
200 nya bostäder vid Mälaren 

 

Publicerad 17:06, 12 mars 2015
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
KALENDER: HÄNDER NÄRA DIG
  1. Ny utställning på Färgfabriken: Beckers konstnärsstipendium 2021 till Youngjae Lih

    13 mars kl.11:00 - 30 maj kl.17:00
  2. Färgfabriken: Utställningen Jävla kritiker!

    13 mars kl.11:00 - 16 maj kl.17:00
  3. Digital Konstrunda Midsommarkransen

    15 maj kl.10:45 - 31 maj kl.23:00
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vem gör den godaste semlan i Hägersten-Älvsjö 2021?

Publicerad 13:44, 4 februari 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: