Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

möte

Byggträngsel stoppar sjötransporter av schaktmassor

En tung lastbil var åttonde minut mellan klockan sju på morgonen till tio på kvällen. Det är vad boende längs Hägerstens allé, Stjernströms väg och Personnevägen tvingas leva under tre års tid om mark- och miljödomstolen säger ja till Stockholm vattens förslag med lastbilstransporter i avloppsprojektet.

Detta framkom i tisdags kväll när ett hundratal engagerade invånare hade samlats i Medborgarhuset på Hägerstensåsen för att få mer information om projektet som i folkmun kallas “Tunnelbygget”. Informationsmötet har föregåtts av två samråd där de boende har föreslagit sjövägen för transporter.

Här är merparten av de frågor som boende och yrkesverksamma i området ställde och de svar de fick av de som leder projektet.

Vilka ändringar är gjorda i förslaget och vilka beslut har tagits sedan senaste samrådsmötet i november?
– Synpunkterna angående transportvägen via Selmedalsvägen eller Hägerstens allé har vägts samman. Den transportväg som har valts är Hägerstens allé.

Ni har tagit hänsyn till 4H-gården och fotbollsplanen. Men vi är många som bor vid Hägerstens allé som lämnade synpunkter. Finns det över huvud taget någonting ni har gjort för att ta hänsyn till oss? Vi kommer mer eller mindre att få våra liv förstörda under tre års tid?
–Vi har kommit överens om med Trafikkontoret att det är möjligt att köra längs den här vägen. Vi ska se till att det blir säker trafik och vi kommer att göra åtgärder. I värsta fall kommer det att finnas evakueringslägenheter. Det finns ingen vettig väg ut utan att åka nära bostäder. Man kan omforma Hägerstens allé genom att göra parkering förbjuden på ena sidan för att utöka säkerheten. De boende kommer att kunna parkera sina bilar uppe vid fotbollsplanen.

Kan ni utveckla på vilket sätt ni tycker att ni tar hänsyn till oss när transporterna kommer att pågå till kl 22 på kvällen?
– Det blir buller på grund av att man borrar, spränger och man knackar i berget med en hydralhammare. Den verksamheten pågår åtta timmar per dygn. Vid etableringsytan kommer det att inledningsvis bli väldigt bullrigt och prörigt. Det mesta av den bullrande verksamheten sker medan man borrar sig neråt. Väl inne i tunneln kommer det mer att vara transporterna som bullrar. En sprängsalva är fem meter lång. 100 m3 berg ska sedan lastas ut. Det blir en till två sprängsalvor per dag. Det tar ungefär 4,5 timme för att lasta ut efter en sprängsalva som sedan 30 lastbilar transporterar bort. Det blir ungefär en bil var åttonde minut, men man undviker rusningstrafik. Eftersom man borrar mot två fronter blir det alltså en bil var åttonde minut under drygt åtta timmar.

Det finns åtskilliga planer på byggprojekt i vårt område. Ett bostadshus vid Stjernströms väg, ett i närheten av Hägerstenshamnen, skolan kommer att renoveras, en förskola kommer att byggas vid Hägerstens allé, hus vid Eolshäll, tunnelbanan kan komma att däckas över med renovering av centrum och 500 lägenheter. Det är alltså inte bara dessa tunga transporter och buller vi boende kommer att lida av. Allt detta sker också inom ett mycket litet område. Kommer det att bli fler sprängningar, tunga transporter och buller i och med dessa projekt? När kommer de att ske? Finns det någon instans inom Stockholms stad som har ansvar för en övergripande synkronisering av alla dessa projekt?
– Vi pratar med Exploateringskontoret, Fastighetskontoret, Idrottsförvaltningen, Stadsdelsförvaltningen om det här projektet. Vi hade gärna haft med oss en representant från Stockholms stad men den personen kunde tyvärr inte vara med. Vi vet inte hur det ser ut med sprängningar och transporter för de andra projekten. Det är i sådana fall områdesansvariga på Exploateringskontoret som kan svara på detta.

Men vem tar ansvar för synkroniseringen? Många av dessa projekt ser ut att ha planerad byggstart under 2016 och allt detta sker på en liten yta. Är det olika instanser som fattar olika beslut?
– Det måste ske någon form av synkning för man kan inte stoppa all trafik, men vi kan bara svara på det som gäller för vårt projekt.

Våra bostäders värde kan sjunka med ett par miljoner kronor i samband med detta projekt och vi är cirka 150 som påverkas av detta. Vi kan då inte sälja våra hus utan är tvungna att bo kvar med buller, vibrationer och avgaser. Att välja sjövägen som transportväg skulle kosta 120 miljoner konor. Är det bara en kostnadsfråga som har gjort att ni har valt bort sjövägen?
– Det är alltså en sammanvägd bedömning vi har gjort om vilka miljöeffekter blir värst? Vi har lagt samman detta med en ekonomisk bedömning och vi hoppas att Mark- och miljödomstolen gör samma bedömning.

Varför valde ni Hägerstens allé framför Selmedalsvägen? I konsekvensanalysen såg det inte ut som att detta var det bästa förslaget.
– Vi måste ha en transportväg och på Selmedalsvägen ligger flera förskolor därför var vår bedömning att det här blev det bästa alternativet.

Har ni gjort en bedömning av halten utsläpp och om man kunde välja till exempel transporter, dvs hur man minskar den lokala miljöpåverkan? Finns detta i miljökonsekvensbeskrivningen?
– Vi har beräknat och modellerat detta i en särskild rapport och den visar att vi ligger långt under de värden som anses skadliga. Vi kommer att handla upp bilar för ändamålet som är miljövänliga. Man har 55 som ett tröskelvärde för utsläppshalter. Om man har 25 vid tunnelmynningen, är det 35 längs Hägerstens allé och när man kommer till tätare trafik närmar mans sig 55. Det gäller både nox och partiklar.

Hur mycket pengar hade man sparat om man hade gjort ett samprojekt med den tilltänkta hamnen och de hus som kommer att byggas vid Eolshäll? Har ni kontaktat de andra projekten för att minska kostnaderna? Blir det ändå samma kostnad?
– Vi har kontakt med stiftelsen som äger marken vid hamnen. Det är många praktiska problem med tidplanen. Om vi hamnar i ofas kan det hindra de andra projektens exploatering. Om vi skulle ha använt sjövägen hade vi behövt riva fastigheter för att bygga en hamnplan. Skulle man ha en hamnverksamhet skulle man inte kunna anlägga bostäder. Ytan räcker inte till för en hamnplan.

Om er tillståndsansökan inte går igenom hos mark- och miljödomstolen, har ni en plan B?
– Brommaverket skulle inte klara en utbyggd kapacitet och det var mycket kritiskt att tunneln skulle gå över Mälaren mot Eolshäll. Det är 340.000 som är anslutna med ledningar, pumpstationer till Bromma och därför går det inte att flytta. Vi tar inte ställning till något annat alternativ förrän vi i så fall kommer till det läget att ansökan inte går igenom.

Arkenparken ligger vid Hägerstens allé och är välbesökt. Finns den med i konsekvensbeskrivningen? Många av områdets barn leker dagligen i parken som nu kommer att vara mycket bullrig och ha höga halter avgaser. Dessutom finns en plaskdamm och hur påverkas den?

– Projektet bidrar inte i hög grad till utsläpp, däremot kan man tänka sig damm från borrningarna men vi kommer att spola våra lastbilar. Vi har tittat på rekreationsytor och områden för fritidsaktiviteter men vi bedömer att vårt projekt inte ska ha någon påverkan på miljön i Arkenparken. Naturligtvis kommer området att bli påverkat av alla projekt men det är stadsbyggnadskontoret som bäst kan svara på de frågorna.

Var exakt kommer tunnelmynningen att ligga?
– Vi har en pågående dialog med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, idrottsförvaltningen och fastighetskontoret. Den exakta placeringen är inte bestämd ännu.

Finns det möjlighet att göra uttag från flera håll längs tunneln?
– Vi har sex stycken nya och befintliga arbetstunnlar. Vi kommer att angripa mälarpassagen från två håll. Transporter och utlastning ska vara ungefär lika på alla ställen. Vi kommer att driva tunneln från samtliga påslag.Vid Axelsberg driver vi både mot Eolshäll, Bromma och Liljeholmen. Stockholm vatten kommer att skriva avtal med fastighetsägare som är sakägare. Ledningsförrättning kan överklagas av sakägare.

Vilken verksamhet kommer att ligga närmast de fotbollsspelande barnen på fotbollsplanen?
– Byggbodarna kommer att ställas upp mot planen och fungerar också som bullerskydd. Vi kommer också att ha tekniktält, uppställningsytor mm.

Vilka risker finns det att avloppsvatten rinner ut i Mälaren?
– Vi driver tunneln på 32 meter under havsytan med 30 meter sediment och tunneln ligger på 90 meters djup. Det finns krosszoner som måste korsas vinkelrätt. På tunneln finns ett grundvattentryck som är högre än trycket i tunneln. Vår utmaning är att få så lite läckage in i tunneln, men det kommer inte att komma ut något avloppsvatten.

Kommer gångvägen mellan Klubbacken och Hägerstens allé att vara stängd under de här åren?
– 
Om etableringsytan kommer att påverka gångvägen kommer vi att flytta den. Staden kommer att försöka att inte påverka gångvägar i området.

Vad gäller för evakueringsbostäder?
– Vi är skyldiga att erhålla antingen dagvistelse för människor eller erbjuder ett annat ställe att bo på. Det finns ett beslut på att erbjuda detta.

Kan det bli ett nej till vissa delar i projektet när det bedöms hos Mark- och miljödomstolen?
– Vår bedömning är att det är hela paketet som gäller, det vill säga stomljud, borrljud, vibrationer, ustläpp, tunnlar, transporter mm.

Hur ni tar hänsyn till oss boende?Hur vore det med arbetsgrupper som kan titta på lösningar som skulle kunna ha stor betydelse för oss i området? Vi har ju skickat in synpunkter, men har inte fått respons på dem.
– Vi är medvetna om svårigheterna med det här valet av transportväg på Hägerstens allé och vi kommer att sätta in en mängd åtgärder för ökad trafiksäkerhet och bullerdämpning. Vi måste gå ut med ett brett tillstånd som ger oss möjlighet att jobba inom större tidsintervaller. Annika från projektet kommer att ha kontakt med er boende och med trafikkontoret för att lösa problemen på bästa sätt för alla parter. Vi kommer också att ha höga krav på våra entreprenörer.

Kommer ni att ha möten med olika grupper i området?
– Vi kommer att höra av oss till till exempel de som blir trafikdrabbade i området, vi ska till exempel besöka skolor och verksamheter. Vi har ingen plan för det men vi ska prata ihop oss.

Hur når vi fram med våra synpunkter?
– De synpunkter som ni har lämnat på tidigare samrådsmöten och skickat in lämnas som en bilaga till tillståndsansökan som går till Mark- och miljödomstolen. Det blir därefter offentliga handlingar.

Axelsbergs bollplan skulle ha exploaterats och fick medel till detta under 2011. Nu finns ett samarbetsprojekt för att bygga ett allhus för alla i området och en bollplan för synskadade. Med tanke på att den ytan finns idag – hur ser ni på den här möjligheten som också har en miljon kronor i finansiering till att bygga detta?
– Vi har diskussioner med Stockholms stad om detta och med fotbollsklubben. Vi kan inte styra hur staden ska använda sin mark.

Finns det möjlighet att alla boende får ta del av de tre alternativen som ni har redovisat innan tillståndsansökan lämnas in?
– Det är oundvikligt att tunneln påverkar men vi har redovisat detta samt också varför vi har valt Eolshäll. Det finns beskrivet i miljökonsekvensbeskrivningen och också varför vi har valt denna transportväg. Det är en blandning av ekonomi, miljöskäl mm. Det finns alla möjligheter att påverka detta genom att ni är sakägare eftersom ni kan lämna synpunkter. Mark- och miljödomstolen tar hänsyn till alla synpunkter.
– Så snart tillståndsansökan är inlämnad och det är kungjort blir allt detta offentlig handling. Det kan ta en viss tid från den är inlämnad tills den är kungjord. Vi vill gärna lämna allt på en gång med hela tänket på projektet.

Det finns ett projekt som inte har redovisats och det är i kvarteret fader Bergström där det i dag ligger tre förskolor. Det finns planer på att de ska rivas 2017 och att det där ska byggas bostäder, vilket också kommer att innebära tung trafik på Selmedalsvägen.
— Ja, Axelsberg är ett exploateringstätt område.

Jag bor som hyresgäst på Selmedalsvägen och jag är varken fastighetsägare eller sakägare. Vilken information kommer jag att få? Jag har varken trädgård eller balkong. Vi använder närområdet som vår trädgård och rekreationsyta. Vi grillar där och behöver träden som står där?
– Alla hyresgäster kommer att bli informerade och även direkta brev till fastighetsägare. Vi besiktigar hyreslägenheter också.
– När etableringsytan anläggs kommer det inte att gå att grilla och inte heller när det är förskärning för att komma ner i berget. Övrig tid kommer det att gå. Träden mår tydligen dåligt där men Stockholms stad har beslut om att bevara träd.

Jag bor på Hägerstens allé 18-20 och vid vårt hus har vi en pergola där vi brukar sitta och grilla. Hur ska vi kunna utnyttja den under de här tre åren?
– Bilarna kommer inte att gå hela tiden där, men visst kommer det att vara störande pga transporterna som går kl 7-22 under vardagar.

Vilken myndighet svarar för åtgärder som till exempel tyst asfalt?
– Trafikkontoret ansvarar för detta.

 

De som svarade på frågorna var Tomas Hård, projektledare för tunnelbygget, Lars Lindblom, projektledare för tillståndsansökan, Göran Tillberg, mark- och avtalsansvarig, Jan Samuelsson, konsult från Ramböll, Mattias von Brömsen, konsult från Ramböll, Torkel Öste, konsult inom mark- och fastighetsavtal, Rickard Andersson, projektchef för hela projektet, Saku Heikkilä, konsult för ansvarsbesiktning,Jonas Ingren, konsult för ansvarsbesiktning.

 

Bakgrund
Stockholms stad har beslutat att fördubbla kapaciteten för Henriksdals reningsverk, stänga i Bromma och bygga en ny avloppstunnel mellan Bromma och Sickla.

Stockholm Vatten driver Projektet Stockholms framtida avloppsrening och kommer att lämna en tillståndsansökan till Mark- och vattendomstolen under våren. Om man får OK att köra igång kommer tunnelbygget beräknas ta tre år.

Tunneln kommer att sprängas fram med 20 meter per vecka då man kommer att höra oljud och känna vibrationer i cirka tio veckor. Fastigheterna längs transportvägarna kommer att besiktigas både före och efter tunnelbygget av en oberoende besiktningsman, Ansvarsbesiktning. Alla eventuella skador ersätts fullt ut. Det som besiktigas är bostadens grund, eventuella sprickor och värmesystem.

I det första samrådet under 2014 lämnade boende ett förslag om transport via vattenvägen men detta skulle enligt Stockholm Vattens utredning inte vara ekonomiskt försvarbart. Detta presenterade man vid det andra samrådet. Då höjdes också många röster angående fotbollsplanen som många barn och ungdomar i området frekvent användas. Fotbollsplanen kommer nu att delas mellan fotbollsspelarna och tunnelprojektets etableringsyta. Stockholm Vatten kommer som kompensation att bekosta en konstgräsplan.

I Stockholm Vattens tillståndsansökan finns förslaget med Hägerstens allé som transportväg. Transporterna kommer att ske under åtta timmars tid mellan kl 7-22 på vardagar och i praktiken innebär det en tung lastbil var åttonde minut i tre års tid.

I Axelsberg planeras nu ett tiotal byggprojekt med tillhörande buller, sprängningar och transporter. Inom Stockholms stad fattas besluten av en mängd instanser men det ser inte ut att finnas en övergripande tidplan eller synkronisering för när och hur alla projekt ska drivas och inte heller en konsekvensbeskrivning för hur detta sammantaget kommer att påverka de boende i området. Alternativet att transportera schaktmassor sjövägen med byggandet av en hamnplan skulle då ha hindrat bostadsbyggandet vid Eolshäll.

Nästa informationsmöte är den 26 maj kl 18-20 på Medborgarhuset på Hägerstensåsen.

Text och bild: Gunilla Häggström  

Publicerad 12:32, 2 april 2015
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vad tycker du om den nya gråa färgen på höghuset i Axelsberg?

View Results

Publicerad 21:50, 3 januari 2020
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:casino utan licens
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: