Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

skiss höghus

Förslaget om nya Telefonplan sågas av stadsdelsförvaltningen: Detta bör ändras

Hägersten-Älvsjös stadsförvaltning är kritiska till förslaget med nya Telefonplan med cirka 1000 nya lägenheter . Stadsdelen vill ha omtag på stora delar av förslaget som nyligen varit ute på samråd bland grannar, organisationer och andra instanser kan beröras av nybygget.

Stadsdelens avdelning för samhällsplanering är i grunden positiva till en ny stadsmiljö men samtidigt tycker man att exploateringsgraden är för hög, vilket skapar problem både i den nya och den befintliga stadsmiljön. Den nya planen påverkar inte bara naturen utan även den sociala hållbarheten.

Här stadsdelens synpunkter på förslaget. På kommande möte med stadsdelsnämnden ska synpunkterna godkännas av den styrande rödgröna majoriteten.

  1. Lokalklimat och stadsmiljö påverkas negativt 

Exploateringen medför bland annat slitage på parker och i naturen. Skuggning och vindar är en konsekvens av höga byggnader som riskerar att göra allmänna ytor otrivsamma, vilket gör att funktionen som mötesplatser förloras. Stadsdelen framhäver vikten av dessa platser för den sociala hållbarheten. Allmänna platser som människor vill vistas på är viktigt för invånarna och i synnerhet barns fysiska och psykiska hälsa.

“Vindstudien visar att gator och torg runt de nya kvarteren får vindhastigheter som gör att man inte vill sitta ner på platsen. Innergårdarna och parkerna får något bättre förhållanden, men inte i någon av de nyskapade miljöerna är vindkomforten sådan att man vill sitta ner längre tid på platsen. I kombination med att de flesta platserna även blir skuggiga så anser förvaltningen inte att det finns förutsättningar att skapa bra utemiljöer som bidrar till hälsa och social hållbarhet”, skriver förvaltningens avdelning för samhällsplanering i remissvaret till stadsbyggnadskontoret.

LÄS ÄVEN: Samråd startar: Tyck till om nya Telefonplan med 30-våningshus – så ser planen ut

De planerade höga byggnaderna kan komma att kasta långa skuggor under höst, vinter och vår, den period då människor är i störst behov av sol. 

De menar även att planen ligger nära LM-stadens smalhusområde som bedöms särskilt känsligt för förändring. Stadsdelen ställer sig tveksamma till utformningen och tydligheten kring vart man kan gå och cykla samt vart bilarna kommer vara tillåtna.

  1. Naturvärden försvinner när grönområden blir parker

Stadsdelen är positiv till förslaget kring att rusta upp och förbättra Västberga IP men det saknas underlag för vad som är parkmark och idrottsmark. Även Västbergaskogen kan tänkas få tydligare entréer och en lättillgänglig promenadslinga, däremot ser inte stadsdelen hur detta skulle vara möjligt utan naturvärden skulle försvinna. 

“Risken blir då att naturmarken mer förvandlas till park, med önskemål om att slingan även ska belysas och snöröjas. Då skulle skogskänslan och en hel del naturvärden försvinna. I barnkonsekvensanalysen önskar förskolepedagogerna just att befintlig naturmark ska behållas som natur och inte anläggas med olika funktioner”, skriver förvaltningen.

  1. Nya förskolan får en för liten och skuggig gård

Den nya förskolan har brister i utemiljön eftersom gården ligger i skugga större delen av året, skriver stadsdelen. Storleken på den planerade förskolan är ungefär 10 kvadratmeter per barn, vilket är betydligt mindre än Boverkets riktlinje om 40 kvadratmeter per barn. Det skulle även vara svårt att bygga fler förskolor med bra utemiljö i området, eftersom bostadsexploateringen är hög.

  1. Ny uppgång behövs för t-banan

Stadsdelen är tveksamma till Telefonplan som en knutpunkt för kollektivtrafik, då det endast finns en tunnelbanestation och fyra busslinjer. Stationen har många avstigande eftersom det finns många arbetsplatser och skolor vid Telefonplan och den upplevs idag som trång vid rusningstider. Att utöka perrongen med en ny uppgång är något stadsdelen hoppas kunna se i framtiden. 

  1. Om höga hyror i nya lokaler går det att hyra ut dem då?

Nybyggda lokaler har oftast högre hyror, vilket gör att stadsdelen ifrågasätter huruvida det faktiskt kommer gå att fylla alla lokaler. 

Om lokalerna på bottenvåning inte har kvällsöppna verksamheter anser stadsdelen att området skulle bli tryggare med bostäder en halv trappa upp, så boende kan ha god överblick vad som händer på kvällar och nätter. Om lokalerna inte har ett tillräckligt attraktivt läge riskerar det att locka oseriösa kunder, står det i utlåtandet.

Men stadsdelen ser samtidigt positivt på förslaget kring lokaler för kultur och föreningsverksamhet i det planerade studenthuset vid Mikrofonvägen. Telefonplan är i behov av större föreningsliv och scener/utställningslokaler som kan öka det lokala kulturlivet. Det främjar inte bara näringslivet utan ökar även tryggheten och genererar fler besökare till området, skriver stadsdelen.

  1. Nya stationsbyggnaden måste utformas så att trygghet uppnås

Den nya planen visar på ökad trygghet och säkerhet genom att området har god överblick, funktionell belysning, och genomgående rörelse av människor. Stadsdelen poängterar att utformningen av stationsbyggnaden är mycket viktig ur ett säkerhetsperspektiv eftersom stationer kan dra till sig narkotikahandel och annan brottslighet. Den nya uppgången från perrongen bör också bemannas för att öka tryggheten.

Vid utformning av parker menar stadsdelen att man bör arbeta med belysning och bra sikt i parkerna för att undvika narkotikahandel. Ett genomgående gångstråk som skapar genomströmning skulle betyda ökad trygghet, skriver stadsdelen.

LÄS ÄVEN: Fler artiklar om Telefonplan

Ett stadsbyggnadsprojekt av denna omfattning innebär lång byggtid och detta gör det viktigt att det inte skapa otrygga miljöer med mörka eller undanskymda platser. Byggarbetsplatser kan lätt attrahera brottslighet eftersom det är få människor där utanför arbetstid, står det i utlåtandet som tas upp på kommande möte med stadsdelsnämnden.

I bygg- och plantjänsten kan man ta del av alla handlingar för centrala Telefonplan. Antagandet av ny detaljplan ska preliminärt äga rum i slutet av 2024

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Välkommen att prenumerera. Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Trevlig läsning!  Här klickar du för att prenumerera.

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Publicerad 14:59, 13 februari 2023
Annons:
Annons:

Nyheter

KALENDER

MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Dagens Fråga

I veckan frågade Bättre stadsdels reportrar folk i Fruängens centrum: Vad vill du läsa om i din digitala lokaltidning?

Torsten, Skåne 
– Jag vill läsa om utvecklingen av området, ombyggnationer. Vad som händer, vad som är på gång och sådant. 

Hasse, Fredshäll
Jag vill läsa lite om idrott i lokalområdet, de lokala lagen. Men också vad som händer runtomkring, med miljön, ombyggnationer och dylikt. Där jag bor ska de till exempel eventuellt flytta på en fotbollsplan. Sådant vill jag läsa om. 

Christina, Värmland
– Jag vill veta vad som händer i närområdet. Allt från olika typer av evenemang till info från stadsdelen eller kommunen. Intervjuer med lokala krögare, butiksägare är också intressant.

Linnea, Fruängen 
– Ungdomsidrott skulle vara kul, då jag är aktiv. Så man visar vad vi gör! Men såklart vad som händer och kommer hända i området också!

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Prenumerera gärna. Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Välkommen att prenumerera här. Tack! 

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Här finns Bättre stadsdels nyhetsbrev 

Publicerad 16:15, 9 maj 2023
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: