Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

lövholmen debatt

Debatt: Därför överklagar vi beslutet att riva Nitrolackfabriken

DEBATT. Hägerstens hembygdsförening överklagar beslutet att bevilja rivningslov för Nitrolackfabriken, Lövholmen 12. Huvudsakliga skälen för överklagandet är att rivningslovet föregriper pågående detaljplaneprocess för Lövholmen samt att byggnaden på grund av sitt höga kulturhistoriska värde bör bevaras i sitt sammanhang. Genom att Nitrolackfabriken föreslås rivas innan planprocessen för Lövholmen är avslutad kan inte byggnadsnämnden göra den avvägning mellan allmänna och enskilda intressen som avses i 2 kap. 1,2 §§ PBL.  

Klagande och talerätt
Hägerstens hembygdsförening bildades 1958. Vi är 464 medlemmar (2020) och har bland annat som uppgift att bevaka bebyggelse- och planfrågor i Hägerstens församling, där stadsdelarna Liljeholmen och Gröndal ingår. Föreningen har tidigare framfört vikten av att bevara hela kulturhistoriska miljöer på Lövholmen. (Samrådsyttrande 2018-05-25) Vi efterlyste då ytterligare studier för hur kulturarvet kan ges en identitetsskapande roll i enlighet med stadens ambitioner. 

Nitrolackfabriken
Lövholmens industrimiljö med olika verksamheter och funktioner vittnar om den industri som lokaliserades i utkanten av staden under 1800-talet. Flera av de kvarvarande byggnaderna har av Stockholms stadsmuseum klassats med höga kulturhistoriska värden likaså i den kulturmiljöutredning som gjorts av Tyréns AB (2019) och Nyréns AB (2008). 

LÄS ÄVEN: Debatt: Viktigare än någonsin att slå vakt om de byggnader som finns kvar på Lövholmen

Nitrolackfabriken uppfördes 1944, bland annat med funktion att producera billack för den växande bilindustrin efter krigsåren. Arkitekterna L.M. Giertz och Nils Tesch gav byggnaden en modernistisk industriarkitektur med det för området karaktäristiska röda teglet och spröjsade träfönster. Byggnaden ingår i Beckers fabriksanläggning som är ett välbevarat exempel på en över tid förändrad och utvecklad färg- och kemikalieindustri som funnits på platsen under närmare ett sekel. Den sammansatta bebyggelsen från olika epoker och med olika uttryck hålls samman med det röda teglet. Materialet och byggnadernas väl utformade industriarkitektur från olika epoker gör att miljön som helhet har höga arkitektoniska och stadsbildsmässiga värden. Miljön som helhet och Nitrolackfabriken som enskild byggnad utgör en sådan byggnad som avses i PBL 8 kap. 13 §. Enligt PBL 9 kap 34 § ska rivningslov ges för en byggnad som inte omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 

Rivningslovet föregriper planprocessen 
Detaljplaneprocess ska vara en öppen demokratisk process. Privatpersoner, myndigheter, organisationer och andra remissinstanser ska kunna lämna synpunkter på planen under tiden den tas fram. Allmänhetens intresse och delaktighet i planprocessen bygger på att planhandlingarna är tydliga och att de underlag som planhandlingarna utarbetas ifrån ska vara tillgängliga och ha rätt innehåll utifrån planens syfte och utifrån platsen förutsättningar. 

Detaljplan för Lövholmen 12 m.fl. har varit ute på ett s.k. tidigt samråd. Handlingarna består av en strukturplan och ett underlag för tidigt samråd: PM förutsättningar och konsekvenser. I övrigt finns inga utredningar och inte heller någon miljöbedömning. Stadsbyggnadskontoret konstaterar dock att detaljplanens genomförande kan komma att medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljöbedömning ska göras. Aspekter som bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan anses vara markföroreningar, kulturhistoriska värden, yt-, grund- och dagvatten, strandskydd och rasrisk. 

LÄS ÄVEN: Stadsbyggnadsborgarrådet öppnar för bevara fler industribyggnader på Lövholmen

Det är oklart vad nuvarande samrådshandlingar har för status i förhållande till den gängse planprocessen då samrådsunderlaget är bristfälligt och motsägelsefullt. Detta innebär att medborgare och andra remissinstanser har svårt att sätta sig in i planförslaget, vilket i sin tur får konsekvenser för medborgarnas delaktighet och inflytande i planprocessen på det sätt som avses i PBL 5 kap. 11,12 §§.   

En samrådsredogörelse har tagits fram från det tidiga samrådet. I Sammanfattningen av inkomna synpunkter konstateras att en stor del av synpunkterna handlar om att planförslaget inte tagit hänsyn till platsens förutsättningar och till kulturmiljön. Flera remissinstanser och däribland länsstyrelsen menar att fler kulturhistoriskt intressanta byggnader bör bevaras än det som föreslagits i strukturplanen. Trots detta och under pågående planprocess tillåts flera byggnader rivas varav Nitrolackfabriken är en av de byggnader med högt kulturhistoriskt värde som tillsammans med övriga kulturhistorisk värdefulla byggnader kan bidra till att Lövholmen utvecklas till en unik stadsdel med höga stadsbyggnadskvaliteter. 

Kulturmiljöer med höga kulturhistoriska värden ska ses som en resurs för stadsutvecklingen 
Det kan ifrågasättas på vilket sätt planprocessen hittills bedrivits då det borde varit uppenbart att det i aktuellt område finns motstående intressen mellan kortsiktiga fastighetsekonomiska värden och långsiktiga miljöekonomiska värden. Därför borde platsens förutsättningar utretts i tidigt skede och därmed satt ramarna för utformningen av planförslaget. Detta hade också varit i linje med flera av stadens styrande dokument vad gäller hänsyn och tillvaratagande till allmänna intressen och särskilt till kulturvärden. Exempelvis fastställer översiktsplanen att bebyggelse som är kulturhistoriskt värdefull och har betydelse för stads- och landskapsbilden ska ses som en resurs i stadsutvecklingen. 

LÄS ÄVEN: Kolsyrefabriken på Lövholmen brinner – allmänheten varnas

För Lövholmen är det nu tvärt om, den strukturplan som tagits fram av Gehl arkitekter på uppdrag av byggaktörerna har inte utgått från platsens potential och unika värden. Ytterst få av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna föreslås sparas enligt strukturplanen. Det finns därför skäl att anta att de byggrätter som strukturplanen föreslår, har skapat förväntningar bland de inblandade byggaktörerna och blivit styrande för fortsatt planprocess. 

Detaljplanen ska ha vunnit laga kraft innan rivningslov kan beviljas alternativt rivning påbörjas
Enligt PBL 9 kap. 36 § ska beslut om antagande, ändring eller upphävande av en detaljplan eller områdesbestämmelser ha vunnit laga kraft innan bygglov, rivningslov eller marklov kan beviljas. Lov kan dock lämnas innan planen eller områdesbestämmelserna vunnit laga kraft om beslutet om lov innehåller villkoret att åtgärden inte får påbörjas förrän planbeslutet har vunnit laga kraft. Det kan starkt ifrågasättas att byggnadsnämnden i detta fall beviljar rivningslov i ett planområde med så stora allmänintressen under pågående planprocess och med ett så bristfälligt underlag.

Svaga argument för att bevilja rivningslov under pågående planprocess
I bygglovkontorets tjänsteutlåtande för rivningslovet för Nitrolackfabriken är den samlade bedömningen och motiveringen till att bevilja rivningslov att byggnaden inte omfattas av rivningsförbud i nu gällande detaljplan, att utredningar som gjorts har bedömt att byggnaden ej är omistlig samt att Nitrolackfabriken och dess mark är kraftigt förorenad och att byggnadens förfall har inneburit att den ej varit aktuell att bevara i detaljplanen.  I sammanhanget kan nämnas att en byggnad inte behöver ha rivningsförbud i detaljplan för att nämnden ska kunna neka rivningslov.

Tjänsteutlåtandets bedömning kan inte anses överensstämma med vare sig Tyrens kulturmiljöutredning eller Stadsmuseets remissvar. Enligt Tyrens utredning är Nitrolackfabrikens ”särskilda kulturhistoriska värden kopplade till berättelsen Färgindustrins historia, en berättelse i Sverige”. I Stadsmuseets remissvar till rivningslovet framförs att byggnadens kulturhistoriska kvaliteter, inte i grunden har påverkats av sentida skadegörelse och att ”om den nya stadsdelen Lövholmen i framtiden ska kunna berikas av de kulturhistoriska värdena och förmedla det industrihistoriska arvet, krävs att tillräckligt många av verksamhetsbyggnaderna sparas så att en ”kritisk massa” skapas – en miljö som trots omfattande nytillskott och förändringar förblir läsbar och förståelig”. 

LÄS ÄVEN: Efter misstänkt mordbrand på Lövholmen: Ökat intresse för industribyggnaderna

Inför beslutet för rivningslovet har även en miljöteknisk undersökning tagits fram av WSP AB på uppdrag av Skanska AB. Utredningen har även haft som uppdrag att göra en generell teknisk statusbedömning och identifiera de risker som kan uppstå utifrån byggnadens struktur vid eventuell omvandling av byggnaden till ett framtida kontors/bostadsändamål. I utredningens slutsatser framgår inte att byggnaden är kraftigt förorenad på ett sådant sätt att byggnaden är omöjlig att sanera. Däremot görs bedömningar av byggnadens skick, bl.a. att betongstommen på många ställen vittrat sönder samt att byggnadens utformning utifrån dess ursprungliga funktion kan vara begränsande för en ny användning som exempelvis för bostäder. Utöver det anses ”kulturklassningen” utgöra ett hinder för exteriöra förändringar.  

I Tjänsteutlåtandet görs inte någon sammanfattning av slutsatserna i den miljötekniska utredningen. Det förs inte heller något resonemang om att ett bevarande av Nitrolackfabriken inte är motiverat på grund av att byggnaden är starkt förorenad. 

Sammantaget bedöms skälen till att bevilja rivningslovet av Nitrolackfabriken under pågående planprocess vara mycket svaga. Hägerstens hembygdsförening menar att djupare undersökningar av byggnadens tekniska status bör göras som en del av planprocessen samt att lämplig användning av byggnaden och dess potential för området som helhet också är en fråga som bör utredas under planprocessen. Lövholmen är det sista stadsnära industriområde med en potential att skapa en kreativ destination i likhet med motsvarande miljöer i Berlin, Shanghai m.fl. världsstäder. Stadsmuseet pekar också på vikten av en ”kritisk massa” Självklart måste industribyggnaderna få förändras när den gamla industrimiljön transformeras till en stadsdel med bostäder, men genom att riva de byggnader som särskilt pekats ut som kulturhistoriskt värdefulla förloras inte bara platsens historia, det unika och det vackra utan även en möjlighet att skapa något riktigt spännande. 

För Hägerstens hembygdsförening
Birgitta Biesheuvel, ordförande och Susanna Eschricht, planarkitekt

Detta är en överklagan av rivningslovet för Nitrolackfabriken som beslutades i stadsbyggnadsnämnden 2021-06-22. 

 Mer lokala nyheter i Hägersten-Älvsjö? Prenumerera här på Bättre stadsdel (20kr/mån elller 200kr/år).

Publicerad 15:55, 31 augusti 2021
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: