Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: Så ger vårt förslag bättre välfärd i Hägersten-Liljeholmen

Replik från Vänsterpartiet på den politiska majoritetens verksamhetsplan och budget för 2020 Hägersten-Liljeholmen

DEBATT. Den blågröna majoriteten har i sin budget för Stockholms stad valt att fortsätta med den skattesänkning som motsvarar ett bortfall på 400 miljoner kronor i skatteintäkter för staden även år 2020. Vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan och budget för år 2020 ger staden väsentligt bättre förutsättningar för att tillhandahålla medborgarna den goda välfärd som medborgarna förväntar sig ska finnas. De av de blågröna partierna anvisade budgetramarna är otillräckliga. 

Stora löften ges som inte motsvaras av pengar. De höjningar som gjorts täcker inte ens beräknade pris- och lönehöjningar och därtill kommer de krav på generella effektiviseringar = besparingar som gör förutsättningarna för verksamheten ännu sämre. Detta genomsyrar även det blågröna förslaget för vår stadsdelsnämnd. Det ”påslag” som görs för äldreomsorgen täcker inte ens det underskott som föreligger för år 2019. 

Den historiskt låga schablonökningen för förskolan som ses i majoritetens budget för 2020 kommer antingen tvinga verksamheterna i vår stadsdel att öka antalet barn i barngrupperna eller försämra personaltätheten. Resultatet blir otrygga barn och föräldrar samt innebär en stor påfrestning på en redan samvetsstressad personalgrupp. I förlängningen innebär det också ökad risk för utarbetad och sjukskriven personal.

Individ- och familjeomsorg
Såväl barn- och ungdomsenheten som vuxenenheten har gått med underskott under år 2019. En av anledningarna är kostsamma placeringar utanför hemmet av såväl, barn och ungdomar som vuxna. Verksamheten är underfinansierad. Socialtjänsten arbetar förtjänstfullt med att hitta lösningar på den problematik de enskilda individerna har och när placeringar i familjehem, HVB-hem, LVU eller LVM-institutioner görs är det för att det är nödvändigt och på grund av en problematik som inte kunnat åtgärdas på hemmaplan. Därför blir också placeringarna många gånger både dyra och långvariga.  

Vänsterpartiet gör en satsning på kompensatoriska insatser med 1000 kr/barn och år för barn vars föräldrar har försörjningsstöd. Vi höjer även schablonen för socialpsykiatri, boende med särskild service, stödboende, boendestöd och sysselsättning samt stärker anhörigstödet vid kriminalitet, missbruk samt psykisk ohälsa.

Ledsagning
Det är positivt att den omställning inom ledsagning och ledsagarservice, som genomfördes under den rödgrönrosa majoriteten, har fallit mycket väl ut och gett fler nöjda brukare och utförare.

För Vänsterpartiet är det en självklarhet att de som behöver samhällets stöd ska ha rätt förutsättningar att kunna efterfråga och få tillgång till den typ av stöd som kan stärka dem och att stödet utformas utifrån ett rättighetsperspektiv. Staden ska erbjuda kvalitativa och likvärdiga sociala insatser i hela staden och personer med funktionsnedsättning ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Som en del i arbetet för att uppnå detta vill vi att staden inför fri ledsagning, för att ge alla som har behov av det samma rätt till frihet som alla andra.

Brukarperspektivet måste genomsyra alla insatser på området och den enskildes inflytande ska öka, t.ex. genom att rekryteringen av uppdragstagare sker utifrån individens behov och att den enskilde ges möjlighet till att tidigt kunna påverka vem som blir dennes ledsagare, avlösare eller kontaktperson.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
Såväl personer med funktionsnedsättning som intellektuell funktionsnedsättning utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld är en sårbar och inte sällan en röstsvag målgrupp. Den beroendeställning de har till den/dem som utövar förtryck, våld och hot om våld gör de extra utsatta. Vänsterpartiet vill säkerställa att stadsdelens medarbetare har full kännedom om relevanta signaler och kunskap om vilka tecken som ska ageras på eftersom att brottsliga handlingar ofta kan vara svårupptäckta då brukaren ofta är ensam med sin ledsagare, assistent. 

Även den utsatthet som finns vad gäller hbtqpersoner ska beaktas eftersom att även de är en utsatt och ofta röstsvag grupp.

Socialpsykiatrin
Samlokaliseringen mellan ett av äldreomsorgens aktivitetscentra – Västertorpsträffen – och en av socialpsykiatrins dagliga verksamheter – Droppen/Bruket – har varit vinna-vinna. Droppen/Bruket har fått en ökad kundkrets och Västertorpsträffen har glädje av caféet och möjlighet till trevliga och goda måltider. Detta lyckade koncept skall fortleva. 

De öppna träffpunkterna Tora och Kravatten vänder sig till olika målgrupper med olika behov. Vi har inga invändningar mot en samlokalisering av verksamheterna, så att de bedrivs under samma tak, men vid olika tider, men det får inte bli någon sammanslagning av verksamheter för två målgrupper med så olika behov.

Vänsterpartiet ifrågasätter också införandet av det nya betalningssystemet inom Socialpsykiatrin som ersätter sysselsättningsverksamheter efter antal timmar istället för pass. Det nya systemet innebär att verksamheterna får mindre pengar trots stora behov. En smygbesparing på en av de mest utsatta grupperna vi anser att det borde råda transparens kring. 

Liljans dagliga verksamhet
Ännu ett av stadsdelens flaggskepp som hotas av nedskärningar. Liljan, tidigare Liljeholmsgården, har under många år drivit daglig sysselsättning för människor med psykiska funktionsnedsättningar. De har givits möjlighet till kreativt skapande och många av de alster som tillverkas där har rönt stor uppmärksamhet. Att tillverka något som andra är beredda att betala för höjer både livskvaliteten och självförtroendet.  Idag måste deltagare sluta när de uppnår ålderspensionsålder, men för många innebär verksamheten mycket mera än sysselsättning, det innebär en meningsfull tillvaro och gemenskap med andra och alla känner inte att de ”passar in” i gängse verksamhet för äldre. I stället för att krympa verksamheten anser vi att det skall ges möjlighet att efter individuell prövning fortsätta att delta i verksamheten även efter uppnådd pensionsålder.

Äldreomsorg
De äldre i staden kommer att bli fler. De stora barnkullar som föddes på 1940-talet kommer nu upp i den ålder då de behöver äldreomsorg . 

Vi instämmer i förvaltningens uppfattning att många äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt, det är sannolikt att alla vill bo hemma så länge som möjligt, men haken är att det inte är de äldre själva som bestämmer när tidpunkten ”inte längre möjligt” inträffar.  Vid ansökan om servicehus-boende eller vård- och omsorgsboende skall hänsyn enligt gällande riktlinjer tas inte enbart till behov av vård och omsorg utan också till ensamhet och isolering, till demens och till hög ålder.

Att själv bestämma över sin vardag är ett rimligt önskemål som dessvärre rimmar illa med de snäva tolkningar av begreppet ”skälig levnadsnivå” som nu görs vid bedömningar av behov av hemtjänst och med den detaljerade minutplanering som utförarenheterna har att rätta sig efter. Ramtider skall därför genomföras med det snaraste. Inom ramtiden som därtill måste utökas så att personalen har tillräckligt med tid för sitt arbete, skall de äldre ha frihet att avgöra vad de önskar använda tiden till.

Verksamhetsplanens målsättning att alla boende vid vård- och omsorgsboende skall ha möjlighet till daglig utevistelse och dagsutflykter rimmar illa med indikatorn årsmål om att 55% skall vara nöjda, vid den senaste mätning var mindre än hälften nöjda med möjligheten till utevistelse – sorgligt. 

Att äldre med hemtjänst skall få hjälp av samma personal så långt som möjligt är vällovligt, men när målet sätts till max 10-personer under en 14-dagarsperiod finns det anledning till oro. Redan 10 personer menar vi är alltför många med hänsyn till att det ibland är stor omsättning hos personalen och att många äldre har minnesproblem och kan ha svårt att känna igen personal.

Aktivitetscentrat Västertorpsträffen skall även i fortsättningen vara samlokaliserad med socialpsykiatrins dagliga verksamhet Bruket.  Det är ett vinna-vinnakoncept som inte skall ändras.

Vänsterpartiet lägger inte på några generella effektiviseringar på utförarsidan samt verkar för en generösare biståndsbedömning. Vidare höjer vi anslagen till hemtjänst, avlösning och ledsagning dagverksamhet med 3,5 %.

Vänsterpartiet vill också göra ett seriöst försök att minska arbetstiden inom hemtjänsten. Hemtjänstens medarbetare utför ett tungt arbete som sliter på kropp och hälsa och vi anser att det är hög tid att de ges utrymme till reflektionstid och större delaktighet i schemaläggningen i alla äldreomsorgens verksamheter. 

Förskolan
Vänsterpartiet höjer schablonen med 4 procent, vilket är 3,1 procent mer än den borgerliga majoriteten. Med vår budget kan den kvalitet och den förskollärartäthet som Hägersten-Liljeholmens förskolor uppnått idag behållas. Vår intention är att påbörja arbetet för att öka personaltätheten för att kunna minska barngruppernas storlek, med det långsiktiga målet att uppnå skolverkets rekommendationer om 12 barn i småbarnsgruppen och 16 för de äldre barnen.

Vi känner nu istället stor oro för de konsekvensen som kan följa med majoritetens rekordlåga uppräkning för förskolan. Det finns en stor risk att det kommer innebära att barn i behov av särskilt stöd inte fullt ut kommer att få det stöd och den hjälp de har rätt till. Risken är också att arbetsvillkoren för barnskötare och förskollärare kommer att bli i det närmaste ohållbar och det kommer bli svårare för dem att bedriva den pedagogiska verksamhet de kan och vill göra. Slutresultatet blir otrygga barn och föräldrar, samt en utarbetad och i slutändan stor reell risk för sjukskriven personal.

Trots den historisk låga uppräkningen för förskolan lägger majoriteten även här på ett effektiviseringskrav, en smygbesparing. I budget för 2019 angavs att skolpengens del av grundskoleschablonen ska vara minst 73 %, inför 2020 har det angetts att skolpengens del av grundskoleschablonen istället ska vara 72 %. Vilket innebär med ökade snitthyror för lokaler ytterligare en minskning i en redan nedbantad verksamhet.

Inte minst olyckligt i ett läge där resurser krävs för restaurera undermåliga små gårdar.

Barn, kultur och fritid
Vänsterpartiet vill fortsätta att satsa på en fritid för alla i stadsdelens bostadsområden. Med ett förstärkt trygghetspaket som innehåller en satsning på parklekarna, de öppna förskolorna och fritidsgårdarna samt fältassistenter stärks det förebyggande arbetet. Vi väljer att satsa mer på de öppna verksamheterna för att arbeta långsiktigt och preventiv, istället för att enkom lägga resurserna på kommunala ordningsvakter.  Om man på allvar vill komma till rätta med kriminalitet och skapa trygghet för alla måste man satsa på ett aktivt förebyggande arbete från det att barnen är små. Det är ett långsiktigt arbete som inbegriper förskola, skola, de öppna verksamheterna och familjehandläggarna m fl. 

Stadsmiljö
I stället för generella effektiviseringar ger vi en mindre förstärkning av medlen för parkskötsel. På sikt anser Vänsterpartiet att parkskötseln såväl som snöröjning med mera ska utföras i egen regi med egen personal och utrustning. Trygghet skapas när människor känner tillit till varandra. Stadens viktigaste trygghetsskapande arbete är därför att bygga ett samhälle som håller ihop, tillsammans med stadens invånare och verksamheter. Våra offentliga rum och stadsmiljöer ska planeras och byggas på ett sådant sätt att alla kan känna sig trygga när de rör sig i staden. 

Förslag till beslut till mötet 19 december: Stadsdelsnämnden beslutar
-att avslå förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan 2020
-att uppdra åt förvaltningen att omarbeta förslaget utifrån Vänsterpartiets reservation i kommunfullmäktige för Stockholms stad 2020

Maria Ljuslin m.fl. (v)

Publicerad 17:35, 19 december 2019

Better neighborhood

redaktionen@battrestadsdel.se

Annons:
Annons:

Nyheter

KALENDER

MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Dagens Fråga

Tisdagen den 21 november beslutar trafiknämnden hur mycket det ska kosta för den som reser utan biljett i kollektivtrafiken. Förslaget är att avgiften ska höjas från 1 500 kronor till 1 850 kronor.
Vad tycker du om förslaget att avgiften för plankare ska höjas?

Sebastian, Midsommarkransen:
– Jag tror nog inte att de där hundralapparna gör så stor skillnad faktiskt. Jag vet inte om det inskränker så mycket. För mig kan det vara kvar eller så de kan ändra upplägget med kostnaderna.
Lisa, Midsommarkransen:
– Det är helt okej. Det behövs då det är många som fuskar.
Axel, Telefonplan:
– Just det spelar inte så stor roll utan jag tycker att de ska sänka priset på biljetten. Så det är väl det jag tycker att de skulle fokusera på snarare än boten för plankare.
Eva, Telefonplan:
– Det är mycket pengar. Det är ju dubbelt mot vad kortet kostar, det är det ju. Samtidigt kan jag tycka att vi som är beroende av SL… Det är väl schysst om alla är med och betalar sina biljetter liksom. Det blir ju billigare om man betalar för sig än om man plankar i så fall.

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Du prenumererar väl? Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Välkommen att prenumerera här. Tack!

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Publicerad 15:30, 21 november 2023
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: