Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

“Här behövs en barn-konsekvensanalys”

Detaljplaner ändras från parkmark till bostäder. Lekparken kan försvinna, skolgården och bollplanen blir mindre och det kallas kompensation. Var skall folk fira midsommar och valborg?

Exploateringsnämnden anvisar mark för nya bostäder i Skärholmens stadsdel. De gäller 200 bostadsrätter och 100 hyresrätter i Vårberg samt 54 vårdlägenheter i Skärholmen. Tre byggherrar får utforma förslag för var sitt område.

Riksbyggen får planera för 200 bostadsrätter intill Söderholmsskolan, Svenska Bostäder 100 hyresrätter vid Stångholmsbacken och Danator Skärholmen Fastighets AB ska rita vårdboende med 54 lägenheter i direkt anslutning till Sätraskogen.

Fler markanvisningar kan bli aktuella vid Söderholmsskolan eftersom området anses rymma 300- 400 bostäder. Skärholmens stadsdelsnämnd har också ett generellt behov av gruppbostäder och vill gärna att sådana byggs längre fram. Nu skall nya detaljplaner upprättas för båda projekten i Vårberg ligger på mark för idrotts- och parkändamål respektive parkmark.

Söderholmsskolan
Riksbyggens markanvisning är ett inriktningsbeslut och det är ännu oklart var byggnaderna kommer att placeras. På platsen finns idag skola, förskola, bollplan och en omtyckt naturmark som används bland annat till att fira midsommar och valborg. Som kompensation nämns att idrottsförvaltningen ska ersätta en befintlig 11-mannaplan med en 7-mannaplan med konstgräs.

Vid nybyggnationer gäller det att hitta goda lösningar för både boende och nyinflyttade men det krävs ofta att något måste offras. Naturmarken fungerar idag som ett offentligt rum och välfungerande sådana är viktiga för en levande miljö. Offentliga rum där främlingar kan mötas anses kunna främja både trivsel och demokrati, inte mindre viktigt i ytterstaden.

Med fler bostäder ökar behovet av platser i skolan och Söderholmsskolan kommer därför att byggas om. En F-9skola utreds, det vill säga en skola från förskola till och med årskurs 9. Skolans kapacitet skall stärkas med fler platser och verksamheten skall effektiviseras. Delar av Söderholmsskolan saknar permanent bygglov och genom att se över alla verksamheter på platsen kan marken användas på ett effektivare sätt och göra möjligt att inrymma även bostäder där. Här öppnar alltså staden för att skolgården delvis kan bebyggas.

Ingenstans står att man vill höja ambitionerna med skolbyggnader och skolgård. Det finns idag både svensk och internationell forskning som visar att skolbyggnader med god arkitektur och bra belysning ger inte bara en trivsam och stimulerande miljö utan också bättre resultat i skolan. Det vore en kompensation av betydelse. Det lönar sig att satsa på barnens lokaler. Barn behöver dessutom ordentligt svängrum för lek och fysisk aktivitet.

Suzanne de Laval är arkitekt och forskare samt styrelseledamot i Skolhusgruppen, en förening och professionellt nätverk som engagerar sig i planering av skolor och förskolors ute- och innemiljö. Suzanne berättar att på 300 nya lägenheter räknar man i planeringssammanhang med 150 barn. De rekommenderas att få en friyta utomhus på skolgården med 30 kvm/barn men ibland blir det så lite som 1,5 kvm.

– Enligt Jordbruksverkets rekommendationer för svinstior har en sugga rätt till 5 och en galt 6 kvm. Det ger lite perspektiv. Nya bostäder genererar fler barn och en större skola. Då krävs det att ansvariga myndigheter bevakar den mark som skulle vara skolgård för barnen. Här behövs en barnkonsekvensanalys!

Jag frågar hur hon ser på att detaljplanerna ändras.

– Jag tycker det låter bra som en dålig idé. Det är ett stort steg att göra så med områden som är omtyckta och används av de boende, lekparker, fotbollsplaner, skolgårdar och allmänningar, säger Suzanne de Laval och fortsätter:
– Det här gäller ju stadens egen mark. Finns det ingen parkering eller risig otillgänglig backe de kan bygga på? De boende borde kunna hävda sedvanerätt. Det är ju viktigt att kunna fira sådana högtider som midsommar och valborg och det kan man ju inte göra var som helst. Det behövs ett socialt perspektiv. Social hållbarhet är en viktig aspekt i stadsplanering.

Stångholmsbacken

Flygfoto över Stångholmsbacken.

Stångholmsbacken
Svenska Bostäders hyresrätter kommer att byggas enligt det nya konceptet Stockholmshusen som är ett samarbetsprojekt mellan de kommunala bostadsbolagen och Stockholms stad. Exploateringskontoret ser positivt på projektet i Vårberg och möjligheten att snabbt bidra med billiga bostäder till stadsdelen. Stockholmshusen skall byggas snabbare, effektivare och till lägre kostnader. Lägenheterna kommer att vara mindre och med en lägre hyra för att passa unga, studenter och grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. I programmets beskrivning står att detta inte skall betyda lägre kvalitet och vi hoppas att det gäller.

På den anvisade marken finns idag en lekpark och en liten grönyta. Lekparken kommer eventuellt att försvinna och det ska utredas hur den kan ersättas eller kompletteras. Det är ju svårt att ersätta mark med något likvärdigt och därför vanligt att istället kompensera med en åtgärd, som till exempel en ny klätterställning i en lekpark på gångavstånd. Här gäller det att hitta en godtagbar kompensation.

Skärholmen

Vårdboende i Skärholmen, i direkt anslutning till Sätra naturskyddsområde.

Gräsholmsvägen
Danator Skärholmen Fastighets AB vill uppföra ett vårdboende med sex avdelningar i ett flerbostadshus med tre våningar. Projektet gäller 54 hyreslägenheter och ett litet antal parkeringsplatser. Stockholms stad har goda erfarenheter av företaget från tidigare projekt i Hökarängen och Farsta. Även detta projekt behöver en ny detaljplan eftersom det är naturmark avsedd för rekreation. Kompensation för grönytan kommer att utredas. Exploateringskontoret skriver att denna exploatering främjar en levande stadsmiljö i Stockholms ytterförorter. De anser även att det kan öka både trivsel och säkerhet i området. På vilket sätt det kan ske är oklart.

Stockholm behöver många bostäder, de politiska direktiven är hårda och tjänstemän och politiker kämpar för att hitta bra lösningar. Det lyckas inte alltid. Förlust av det ängens offentliga rum ”kompenseras” med att bollplanen blir mindre (och får konstgräs som förorenar haven).

Det har under flera år funnits idéer om stadsgator, bland annat längs med Skärholmsvägen. Det är möjligt idag när Stockholms högspänningsledningar skall grävas ner. Det skulle vara välkommet eftersom alternativet som vi nu ser kan utarma befintliga bostadsområden genom att ta parkmark i anspråk. Men då måste Stockholms stad ta ett beslut och visa vad som skall göras. Nu ser det ut som att det är byggherrarnas marknad, de som anmäler intresse för en viss plats har goda chanser att få en markanvisning.

Exploateringsnämnden skriver:
– Barns möjligheter till lek och rörelse i en trygg miljö är en viktig hälsofråga och bör beaktas i planeringen av den skola och förskola som finns på platsen.

Denna programförklaring syns inte i kontorets bedömning av de presenterade projekten. Hållbarhetsnormen måste kompletteras med social hållbarhet. Den trygghet som Exploateringskontoret nämner är svår att uppnå om man inte börjar hantera social hållbarhet. Det är viktigt att nya bostäder tillför kvalitet och att de boende upplever att de får ett godtagbart utbyte av det som kan gå förlorat.

Stockholms stad tjänar goda pengar på exploatering av marken. Det vore inte för mycket begärt att pengarna används för att höja ambitionerna för ytterstadens skolbyggnader. Här finns mycket att vinna. Barnen i Vårberg bör kunna uppleva att man räknar med dem. Varför inte höja ambitionen till Sveriges bästa skola! Det vore en kompensation att ta på allvar.

Fokusområde Söderholmen

Fokusområde Söderholmen. Inom detta område markanvisas Riksbyggen cirka 200 bostäder.

Text: Maud Hårleman
Bilder: Stockholms stad

Publicerad 12:24, 19 maj 2016
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
KALENDER: HÄNDER NÄRA DIG
  1. Ny utställning på Färgfabriken: Beckers konstnärsstipendium 2021 till Youngjae Lih

    13 mars kl.11:00 - 30 maj kl.17:00
  2. Färgfabriken: Utställningen Jävla kritiker!

    13 mars kl.11:00 - 16 maj kl.17:00
  3. Digital Konstrunda Midsommarkransen

    15 maj kl.10:45 - 31 maj kl.23:00
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vem gör den godaste semlan i Hägersten-Älvsjö 2021?

Publicerad 13:44, 4 februari 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: