Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Långsjön saneras för 300 miljoner kronor – så rent blir vattnet

Nu ska Stockholms stad och Huddinge sätta in en rad åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Långsjön. För upp mot 300 miljoner kronor ska sjön och området runt den renas. På så sätt hoppas man att algblomningarna försvinner, siktdjupet ökar och fisken får det bättre.

Genom åren har tillförseln av olika näringsämnen och miljögifter till Långsjön gjort att både den ekologiska och kemiska statusen i sjön påverkats negativt. 

Herrängen karta 1920–1930.

I början av 1900-talet släpptes det ut stora mängder orenat avloppsvatten i sjön som gränsar mellan Stockholm och Huddinge kommuner. År 2002 började dricksvatten tillsättas i den södra änden av sjön och år 2006 behandlades bottnen med aluminium för att fastlägga fosfor. 

Höga fosforhalter och förekomst av miljögifter är de huvudsakliga miljöproblemen i sjön. Miljögifter som har analyserats i sjövattnet är bland annat antracen, bly, tributyltenn (TBT) och perfluoroktansulfonsyra (PFOS). Även halterna av PCB och koppar är förhöjda i fisk och i bottensediment. 

De båda kommunerna har tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram för att kunna belysa de huvudsakliga utmaningarna samt ge förslag på konkreta åtgärder så att vattenmiljön förbättras till att motsvara god ekologisk och kemisk status, står det i underlaget till kommande möte med stadsdelsnämnden.

Ett 30-tal olika typer av förslag till åtgärder har nu tagits fram. Åtgärderna syftar främst till att rena dagvatten från befintlig bebyggelse i bland annat växtbäddar, sedimentationsdammar och avsättningsmagasin. 

Därutöver presenteras några åtgärdsförslag som rör drift och underhåll av allmän platsmark och dag- och spillvattenledningar samt samverkan med boende kring hur de kan bidra till att förbättra sjöns vattenkvalitet.

Investeringskostnaderna för dessa åtgärder uppskattas till 220-295 miljoner kronor. Dessutom tillkommer drift av anläggningarna för cirka en miljon kronor per år.

Stockholm Vatten AB är VA-huvudman i både Huddinge och Stockholm vilket innebär att bolaget har ansvar för merparten av investeringskostnaderna.

✅  Prenumerera på Bättre stadsdels nyhetsbrev här👍  

Åtgärderna som föreslås i de lokala åtgärdsprogrammen kan finansieras på olika sätt, till exempel genom VA-taxan eller inom ordinarie budget. 

– Åtgärderna som föreslås för Långsjön handlar främst om att rena dagvatten från vägar och bebyggelse. Eftersom det är så tätbebyggt runt sjön finns det begränsat med platser för större anläggningar till exempel dammar eller våtmarker. Därför föreslås ett stort antal mindre åtgärder till exempel växtbäddar vid sidan av vägar. Det finns även förslag på bland annat underjordiska avsättningsmagasin, säger Stina Thörnelöf som är miljöutredare på miljöförvaltningen.

Hur gör ni detta? 
– Eftersom det tas fram lokala åtgärdsprogram för alla Stockholms vattenförekomster (21 st) kommer det bli nödvändigt med prioritering av vilka åtgärder som ska genomföras, både för en sjö eller ett vattendrag men också mellan olika vattenförekomster. I många fall är det VA-huvudmannen, som i både Stockholm och Huddinge är Stockholm Vatten och Avfall, som har ansvar för att projektera och bygga reningsanläggningar för dagvatten. Bolaget gör, med utgångspunkt från bl. a åtgärdsprogrammen, en analys av vad som ska prioriteras. Det kan även finnas andra aktörer som är ansvariga för vissa åtgärder, t ex väghållare. Varje kommun ansvarar för uppföljning av åtgärderna i respektive kommun och information om detta kommer läggas ut på Miljöbarometern.

Hur kan det kosta 200-300 miljoner kronor? 
– Allmänt kan sägas att kostnaderna för många åtgärder är förhållandevis stora i bebyggda områden dvs. i stadsmiljöer. Kostnaderna i åtgärdsprogrammen är framräknade med olika schabloner vilket innebär en förenkling eftersom de faktiska projekterings- och byggkostnaderna påverkas både av platsspecifika och generella faktorer. Växtbäddar längs vägar kan kosta, beroende på hur lång sträcka de omfattar, runt 0,5-1 miljon kr. Underjordiska avsättningsmagasin är dyra och kan kosta mellan 10-20 miljoner kr i vissa fall mer. De höga kostnaderna beror på att det kan behövas bergschakt och massahantering och att ledningar måste dras om, även på att ytan ovanför magasinen behöver göras om. Sedan tillkommer kostnader för drift och skötsel.

Hur kommer boende i området märka av åtgärderna när de är genomförda?
– Långsjön är idag övergödd vilket bland annat innebär att det kan förekomma algblomningar i sjön. Genomförs åtgärderna som föreslås i åtgärdsprogrammet kan förbättringsbehovet för fosfor i Långsjön klaras. Det i sin tur innebär att risken för algblomningar minimeras, att siktdjupet i sjön ökar vilket också förbättrad livsmiljö för fisk och andra vattenlevande organismer.

Åtgärderna förväntas även minska utflödet av olika miljögifter som kan förekomma i dagvatten.

– För boende runt sjön kanske det främst handlar om ett bra badvatten och att sjön inte ska växa igen. Idag finns Långsjöbadet på Stockholms sida av sjön och Kråkviksbadet i Huddinge. Det är också på gång med en ny badplats utanför Herrängens gård.

 När är allt klart?  
– För alla vattenförekomster anges ett målår då god vattenstatus ska uppnås. För Långsjön gäller att god ekologisk och kemisk status ska nås år 2027.

– Vi håller på med att lägga in information om alla de föreslagna åtgärderna för Långsjön på Miljöbarometern. Se http://miljobarometern.stockholm.se/vatten/sjoar/langsjon/  När åtgärdsprogrammet med genomförandeplanen är godkänd av alla kommer dokumenten läggas ut på denna sida, precis som för Magelungen.

Mats Falck
Bild: Holger.Ellgaard 

Långsjöbadet. Bild: Stockholms stad

Publicerad 15:02, 17 februari 2021
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: