Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: Så får vi en starkare välfärd åt alla: Detta saknas i majoritetens förslag till verksamhetsplan för 2020

Detta är Socialdemokraternas i Hägersten-Liljeholmens förslag till beslut som partiet lägger fram på mötet med stadsdelsnämnden på torsdagen 19 december i samband med att beslut ska tas om Verksamhetsplan och budget för 2020 för stadsdelsområdet.

DEBATT. Neddragningar,besparingar och effektiviseringar eller en starkare välfärd till alla? Vår vision är ett Stockholm för alla där klyftorna minskar och sammanhållningen stärks. Vi arbetar för ett Stockholm som håller samman i stark förvissning om att det inte är genom ökade klyftor och ökad konkurrens som vår stad och vår stadsdel blir bättre. Tvärtom är vi övertygade om att vi blir starkare tillsammans. Arbetet för jämlika levnadsvillkor är viktigt och ingen ska lämnas efter. Klyftor i samhället är också en grogrund för politisk oro, polarisering och kriminalitet. Därför är det även viktigt att stadsdelens trygghetsarbete intensifieras.

Alla människor ska välkomnas till vår stadsdel. Vi är därför positiva till de planerade modulhusen i Mellanbergsparken i Västertorp. Vi vill även att förvaltningen, som en del i det segregationsbrytande arbetet, samarbetar med andra stadsdelar för att erbjuda feriejobb.

Den grönblå visionen handlar om valfrihet och sänkta skatter på bekostnad av satsningar på vår gemensamma välfärd. Den föreslagna verksamhetsplanen för Hägersten-Liljeholmen är ett resultat av den budget som kommunfullmäktige antagit där den grönblå majoritetens skattesänkning ligger fast. Prioriteringen att kvarstå vid skattesänkningen om 16 öre i Stockholm innebär 33,5 miljoner kronor mindre till den direkta välfärden i Hägersten-Liljeholmen 2020. Detta ger sämre förutsättningar för utveckling av äldreomsorgen, förskolan och vår stads- och parkmiljö.

Detta ger sämre förutsättningar för utveckling av äldreomsorgen, förskolan och vår stads- och parkmiljö. Det minskade budgetutrymmet som majoriteten har beslutat om för 2020 tvingar förvaltningen till försämringar som drabbar de mest utsatta i vår stadsdel. Den ökande psykiska ohälsan i samhället möter majoriteten exempelvis med minskade resurser och sämre förutsättningar för socialpsykiatrin. Konsekvenserna blir att man slår ihop och flyttar verksamheter samt halverar personalstyrka

Det här är ett vägval. För att ha råd med skattesänkningarna tvingas nya majoriteten dra ner på ambitionerna på hela välfärdsområdet.

Istället för att satsa på högre kvalitet för våra barn står förskolan inför neddragningar. När bara lönekostnaderna inom stadens pedagogiska verksamheter de senaste åren ökat med 3-5 % och det har varit en uttalad ambition att höja attraktiviteten för exempelvis förskollärar- och barnskötaryrkena väljer nu kommunfullmäktiges högermajoritet att lägga en budget för förskolan som i princip inte innebär någon uppräkning av schablonen. Denna höjs förvisso med 0,9 % men samtidigt höjs personalkostnaderna i form av det så kallade personalförsäkringstillägget med 1 %.

Resultatet blir en förskola som ska klara pris- och löneökningar utan något som helst utrymme för det. Förskolechefer tvingas nu administrera besparingar istället för kunskap och pedagogisk verksamhet. Denna historiskt låga satsning på förskolan kommer att leda till sämre personaltäthet och större barngrupper. Det blir en verksamhet som i grunden tar mindre hänsyn till barns behov och gör verksamheten mindre attraktiv för de som vi vill ska jobba i verksamheten. Vi socialdemokrater föreslog en budget som skulle ha anslagit 205 miljoner kronor mer till förskolan i Stockholm stad. 

Även äldreomsorgens verksamhet präglas av vägvalet att behålla skattesänkningen från 2019 framför att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Ett effektiviseringskrav på 87 miljoner kronor kommer resultera i att stadsdelsnämnderna kommer tvingas till en alltmer restriktiv biståndsbedömning. Tvärtemot vad som utlovats från den styrande majoriteten kommer det nu alltså att bli svårare att få en biståndsbedömd insats. I det socialdemokratiska budgetalternativet var anslagstilldelningen till SDN äldreomsorg 130 miljoner kronor högre än det som beslutades av den borgerliga fullmäktigemajoriteten.

Det är med andra ord med otillräckliga förutsättningar som stadsdelsnämnderna går in i 2020. Vi Socialdemokrater har högre ambitioner. Vi socialdemokrater vill fortsätta arbetet för att Stockholm ska vara en stad för alla. En stad som håller samman med höga ambitioner för ekologisk, ekonomisk och demokratisk hållbarhet. Det är möjligt – men inte om man väljer skattesänkningen före välfärden.   

Vi beklagar detta vägval och noterar att om Socialdemokraternas budgetförslag vunnit kommunfullmäktiges gehör hade Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd fått ytterligare 33,5 miljoner till sina verksamheter, 

Nedan följer ett antal frågor som vi tycker saknas i majoritetens förslag till verksamhetsplan men som vi vill prioritera under 2020.

1. Socialtjänst
Personal inom socialpsykiatrins utförarverksamheter ska göras delaktiga i det förändringsarbete som just nu pågår inom avdelningen för social omsorg.

Personal inom individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning ska tidigt göras delaktiga vid eventuella kommande förändringar gällande organisation och bemanning inom avdelningen för social omsorg.

Arbetet med handlingsplanen för socialsekreterare och biståndsbedömare ska fortsätta och innehållet ska konkretiseras för medarbetarna.

2. Äldreomsorg och Förskola
Kartläggning ska göras av vilket digitalt stöd som finns för våra äldre både på äldreboenden men även för de som bor kvar hemma.

Riktade insatser ska göras för att få ned sjukskrivningarna inom bland annat förskolan och äldreomsorgen.

Arbetet med att lösa behoven av vikarier inom förskolan med ökad grundbemanning ska fortsätta och intensifieras.

3. Stadsmiljö
Det ska säkerställas att det finns resurser för uppföljning och utvärdering av den på entreprenad utlagda parkskötseln, samt tillse att det finns tillräckliga personella resurser för att genomföra detta.

Det ska göras en översikt över möjligheterna att med små medel utvidga alltför små förskolegårdar i vår stadsdel.

En kartläggning ska göras över användningen av konstgräs på stadsdelens förskolor med syfte att underlaget på gårdarna på sikt ska bytas ut till naturliga material.

Förvaltningen ska verka för att öka antalet hyresrätter i stadsdelsområdet.  

4. Klimat och Miljö
Förvaltningen ska arbeta med att öka andelen vegetarisk kost i förskolan.

Förvaltningen ska öka informationsinsatserna gentemot medborgarna gällande klimatsmart vardag.

I samtliga beslutsärenden som tas upp i stadsdelsnämnden bör beslutsunderlaget innehålla en klimatkonsekvensanalys. På så sätt framgår det om förslaget kommer att leda till ökade eller minskade utsläpp.

5. Lokal demokrati och jämställdhet
Arbetet med medborgardialoger ska återupptas i syfte att stärka den lokala demokratiska dialogen.

Som en del i det segregationsbrytande arbetet, ska samverkan ske kulturellt, demokratiskt och socialt med ytterstaden – t.ex. byten av feriejobb, mentorskapsprogram mellan anställda och nyanlända och språkcaféer.

Det ska säkerställas att strategier för att motverka rasism, främlingsfientlighet och intolerans finns i alla förvaltningens verksamheter.  

6. Personal
Personalen riskerar att drabbas hårt av neddragningar som nu aviserats. För att vi politiker ska följa utvecklingen och ta vårt lagstadgade ansvar vill vi inrätta ett personalutskott som löpande följer utvecklingen med sjukskrivningar, arbetet med jämställda löner och liknande. 

Anställda i Stockholms stad ska ha trygga anställningar och rätt till heltid. Vi vill se ett stopp för de allmänna visstidsanställningarna samt en översyn av kollektivavtalet för att minska möjligheten till långa otrygga perioder. 

En handlingsplan ska göras för hur alla medarbetare ska kunna utnyttja friskvårdstid.  

I övrigt hänvisar vi till Socialdemokraternas förslag till budget och verksamhetsplan i kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
-att stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan för 2020.

-att stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med en verksamhetsplan i överensstämmelse med vad som anförs i Socialdemokraternas förslag till beslut samt i enlighet med Socialdemokraternas budgetreservation i kommunfullmäktige.

Eva Fagerhem (S)

Publicerad 05:35, 19 december 2019

Better neighborhood

redaktionen@battrestadsdel.se

Annons:
Annons:

Nyheter

KALENDER

MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Dagens Fråga

I veckan frågade Bättre stadsdels reportrar folk i Fruängens centrum: Vad vill du läsa om i din digitala lokaltidning?

Torsten, Skåne 
– Jag vill läsa om utvecklingen av området, ombyggnationer. Vad som händer, vad som är på gång och sådant. 

Hasse, Fredshäll
Jag vill läsa lite om idrott i lokalområdet, de lokala lagen. Men också vad som händer runtomkring, med miljön, ombyggnationer och dylikt. Där jag bor ska de till exempel eventuellt flytta på en fotbollsplan. Sådant vill jag läsa om. 

Christina, Värmland
– Jag vill veta vad som händer i närområdet. Allt från olika typer av evenemang till info från stadsdelen eller kommunen. Intervjuer med lokala krögare, butiksägare är också intressant.

Linnea, Fruängen 
– Ungdomsidrott skulle vara kul, då jag är aktiv. Så man visar vad vi gör! Men såklart vad som händer och kommer hända i området också!

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Prenumerera gärna. Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Välkommen att prenumerera här. Tack! 

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Här finns Bättre stadsdels nyhetsbrev 

Publicerad 16:15, 9 maj 2023
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: